Institutioneel

Contractteksten

Gebruiksvoorwaarden van de website

WODEHK.NL

Bedankt voor uw bezoek aan onze website Wodehk.nl. Lees de Algemene Voorwaarden in dit document aandachtig door, aangezien elk gebruik van deze website uw aanvaarding van de Algemene Voorwaarden inhoudt.

Op deze site verwijzen de termen “wij”, “onze” en “Bedrijf” naar wodehk.nl. “U” verwijst naar degenen die deze website bezoeken en/of gebruiken.

Deze overeenkomst (hierna de “Overeenkomst” genoemd) is een officiële overeenkomst tussen u, de gebruiker van onze site, en het BEDRIJF, waaruit blijkt dat er overeenstemming is over de volgende kwesties.

Handelsnaam van het bedrijf: wodehk.nl

Postadres: TURGUT REİS BUURT YESİLKENT STRAAT NO:12/A

Mersis:

Relevantie: Gebruiksvoorwaarden website,

Het Bedrijf erkent dat u door gebruik te maken van de website van de Republiek Turkije, momenteel actief op het adres wodehk.nl (hierna de “Site” genoemd) en door gebruik te maken van de diensten die via deze Site worden aangeboden, zoals hieronder vermeld, een gebruiker van de Site en als zodanig en zolang u profiteert van de diensten die op de Site worden aangeboden, aanvaardt u dat u gebonden bent aan de gebruiksvoorwaarden die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet en verbindt u zich ertoe deze na te leven.

Het gebruik van sommige diensten die op de site worden aangeboden, kan onderworpen zijn aan enkele aanvullende regels, en in dergelijke gevallen kan u worden gevraagd te verklaren dat u deze aanvullende regels accepteert terwijl u toegang krijgt tot de relevante diensten. De bovengenoemde aanvullende regels treden in werking zodra u gebruik gaat maken van de betreffende dienst en maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst. Bovendien is het privacybeleid van het bedrijf een integraal onderdeel van deze overeenkomst en regelt het onze verzameling van de informatie die u met het bedrijf deelt tijdens uw gebruik van de site en de rechten van het bedrijf over deze informatie. Daarom moet u dit privacybeleid lezen voordat u de site gebruikt en profiteert van de aangeboden diensten.

ALS U NIET AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST EN DE VOORWAARDEN DIE ZIJN VERMELD IN HET PRIVACYBELEID, DAT DAARVAN EEN INTEGRAAL ONDERDEEL IS, KAN UW VOORDEEL VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN BEPERKT WORDEN.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de diensten die het aanbiedt, nieuwe diensten aan te bieden en/of bestaande diensten te verwijderen, en deze Overeenkomst blijft geldig voor alle toegevoegde, gewijzigde en/of verwijderde diensten.

Deze Overeenkomst en het Privacybeleid, dat er integraal deel van uitmaakt, kunnen op elk moment en naar de eenzijdige wil van het bedrijf worden gewijzigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Als er wijzigingen worden aangebracht zoals gespecificeerd, worden de verschillende bijgewerkte teksten van deze Overeenkomst en het integrale onderdeel ervan, het Privacybeleid, gepubliceerd op de startpagina van de Site en worden de wijzigingen van kracht op de datum van publicatie. Als u de Site blijft gebruiken en profiteert van de aangeboden diensten nadat de wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u deze wijzigingen accepteert en verklaart dat u eraan gebonden bent. Bevestig de laatste updatedatum van de Overeenkomst en het integrale onderdeel ervan, het Privacybeleid, door naar het einde van de teksten te kijken. Om ervoor te zorgen dat u de updatedata kunt volgen, zal het bedrijf de laatste wijzigingsdatum vermelden aan het einde van de Overeenkomst en het integrale onderdeel ervan, het Privacybeleid. Om op de hoogte te blijven van de actuele teksten, dient u daarom regelmatig de Overeenkomst en het Privacybeleid op de Site te volgen.

GEBRUIK VAN DE SITE EN DIENSTEN

Sitegebruikers en gebruikers die hun informatie met ons hebben gedeeld om te profiteren van de aangeboden diensten, aanvaarden en ondernemen het volgende:

Wachtwoord en beveiliging: Om van sommige diensten op de site te kunnen profiteren, moet u uw contactgegevens delen, en het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om de vertrouwelijkheid van deze contactgegevens en andere informatie te waarborgen. Voor uw informatiebeveiliging is het vooral belangrijk dat u uw e-mailwachtwoord met niemand deelt en dat u een sterk wachtwoord kiest. Ook hier is het vooral belangrijk om na elk gebruik uit te loggen.

Voor de informatie die op de Website met ons wordt gedeeld, kan het volgende niet worden bepaald:

Naam, achternaam en andere persoonlijke gegevens van een derde persoon met als doel zich voor hem uit te geven,

Een recht dat toebehoort aan iedereen en/of informatie over dat recht,

Informatie, aantekeningen en delen die illegaal en onwettig zijn en/of een derde partij kunnen storen en de persoonlijke gegevens van dergelijke derde partijen openbaar kunnen maken zonder hun toestemming en de beveiliging van de persoonlijke gegevens van de relevante personen schenden.

De gebruiker die eigenaar is van het genoemde delen is verantwoordelijk voor de eventuele schade die het bedrijf en/of derden lijden als gevolg van het zonder hun toestemming delen van persoonsgegevens van derden.

Gebruikers die gedeelde computers gebruiken, aanvaarden en verbinden zich ertoe hun e-mailgebruikersaccounts te sluiten waarmee ze contact met ons kunnen opnemen nadat hun gebruik is voltooid, maar voordat ze de site verlaten.

Indien u daarentegen denkt dat de veiligheid van uw e-mailaccount in gevaar is en/of u vermoedt dat uw inloggegevens zoals uw wachtwoord of onze correspondentie met u in handen zijn gekomen van derden, dient u het bedrijf daarvan op de hoogte te stellen. onverwijld van deze situatie op de hoogte.

Uw melding over ongeautoriseerde toegang is niet voldoende om het bedrijf te verplichten actie te ondernemen en u bent verantwoordelijk voor alle risico’s die kunnen ontstaan ​​als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw account. Gebruikers van de site aanvaarden en verbinden zich ertoe dat het bedrijf niet verantwoordelijk is voor enige schade die kan ontstaan ​​als gevolg van hun handelen in strijd met dit artikel en/of het gebruik van hun persoonlijke gegevens tegen hun toestemming als gevolg van het verkrijgen van hun wachtwoorden of persoonlijke gegevens door derden. gegevens.

Geografische beperkingen: De site en de aangeboden diensten zijn voorbereid voor gebruik binnen de grenzen van de Republiek Turkije. Gebruikers aanvaarden en verbinden zich ertoe deze Overeenkomst en alle lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving na te leven. Als het verboden is, is het niet mogelijk om de Site te gebruiken en van de diensten te profiteren. Gebruikers mogen de site en diensten niet gebruiken tenzij het gebruik van de diensten is toegestaan ​​in hun eigen rechtssysteem.

Geregistreerde informatie: Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor het volgende:

Informatie en inhoud die door de gebruiker op de site is ingediend,

Informatie die door de gebruiker tijdens het gebruik van de diensten wordt gepubliceerd, overgedragen, verzonden en anderszins toegankelijk wordt gemaakt (hierna “Verzonden informatie” genoemd).

Kennisgeving van overtredingen: In geval van overtreding van deze Overeenkomst door alle derde partijen, inclusief geregistreerde gebruikers, moet u het bedrijf hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

Beperking van het gebruik van de site en diensten: naar eigen goeddunken van het bedrijf kan het bedrijf activiteiten verbieden die het ongepast acht en/of een illegale actie kunnen vormen of die verboden zijn door de wetten die van toepassing zijn op deze website.

Gebruikers aanvaarden en verbinden zich ertoe dat zij het bedrijf zullen ontslaan van elke aansprakelijkheid als zij zich bezighouden met inhoud- en informatieoverdracht en activiteiten met betrekking tot de volgende kwesties, inclusief maar niet beperkt tot het volgende, en dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor deze activiteiten:

Persoonsgegevens van derden die zonder toestemming worden gebruikt,

Er zal geen toegang worden verkregen tot de Site via diensten/programma’s die virussen, tijdbommen, Trojaanse paarden, cancelbots (programma’s of bots die op een webserver draaien en automatisch ongewenste berichten naar groepen op internet sturen), wormen en andere schadelijke of corrupte codes, componenten of apparaten,

Informatie en inhoud die gebruikmaakt van scripts, bots of andere geautomatiseerde technologieën om toegang te krijgen tot de site en diensten,

Informatie en inhoud die de site en diensten gebruiken om kettingmails, onnodige en anonieme e-mails te verzenden,

Links die gebruik maken van activiteiten zoals spam, spim (een soort SPAM die wordt gebruikt in IM-diensten), phishing, trollen (proberen gebruikers naar een site op internet te lokken),

Het schenden van auteursrechten en handelsmerkrechten, handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele rechten, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud of handelsmerken van derden zonder hun toestemming, of het schenden van informatie van derden (ongeacht of deze al dan niet beschermd is als een bedrijfsgeheim) Informatie en inhoud die wordt gebruikt of verspreid in strijd met

Het verspreiden of verzenden van wormen, virussen of andere schadelijke, destructieve of ontwrichtende code of programma’s;

Informatie en inhoud die in strijd zijn met de wettelijke wetgeving, ongeacht of deze opzettelijk is of niet (deze wettelijke wetgeving omvat het recht dat van toepassing is op deze Overeenkomst, de rechtsorde waar de dienstverlener en de computer van de gebruiker zich bevinden, en het recht van de plaats waar de personen waarvan persoonsgegevens worden gedeeld zich bevinden),

Smeedt Internet Protocol (IP) headers om zijn eigen identiteitsinformatie te verhullen of gebruikt deze op een andere manier om cookies te manipuleren,

Misleidende, valse en onvolledige informatie en inhoud verstrekt door het bedrijf, inclusief sollicitaties,

Informatie en inhoud die de Site, diensten, serviceproviders en de internetnetwerken waarmee de Site is verbonden blokkeert of verstoort, of in strijd is met vereisten, overeenkomsten of voorschriften van de internetnetwerken waarmee de Site is verbonden,

Inhoud die informatie over andere gebruikers verzamelt en verzamelt,

Informatie en inhoud die deelname mogelijk maakt aan activiteiten die het privéleven van derden schenden, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen en verspreiden van informatie van andere internetgebruikers, behalve waar toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving,

Het uploaden of publiceren naar de servers of het netwerk van het BEDRIJF van software die virussen bevat of computercode, bestand of programma dat de werkingsfuncties van computersoftware, hardware of communicatieapparaat blokkeert, vernietigt of beperkt,

Het gebruik van deze website om het bedrijf, zijn werknemers of andere personen te beledigen of te belasteren, of om enige andere actie te ondernemen die de reputatie van het bedrijf kan aantasten,

Het plaatsen of verzenden naar deze website van ongeoorloofd materiaal, inclusief maar niet beperkt tot het bovenstaande, dat naar onze mening ongemak of schade kan veroorzaken of de systeem- of netwerkbeveiliging van het bedrijf of een derde partij kan schenden, lasterlijk, obsceen, bedreigend is , pornografisch of anderszins op enigerlei wijze onrechtmatig.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om eventuele schade te vergoeden die voortvloeit uit de overtreding van dit artikel, en de schade geleden door de zakenpartners of managers van het bedrijf, leidinggevenden, werknemers en andere personen zal volledig en volledig worden vergoed. Deze aansprakelijkheid van gebruikers is absoluut.

Verbod op onware informatie: Gebruikers aanvaarden en verbinden zich ertoe geen valse, misleidende of onware informatie aan het bedrijf te verstrekken. Indien de aan het bedrijf doorgegeven informatie later frauduleus, misleidend of onwaar wordt, wordt de betreffende wijziging onmiddellijk aan het bedrijf meegedeeld.

Eerlijkheid en één profiel: gebruikers die willen profiteren van de diensten die op de site worden aangeboden, kunnen tegelijkertijd één enkele aanvraag indienen. Er mogen geen verschillende aanvragen worden ingediend op een manier die vals of misleidend zou zijn.

Verbod op het lastigvallen van werknemers en vertegenwoordigers van het bedrijf: Gebruikers aanvaarden en verbinden zich ertoe dat zij de werknemers en vertegenwoordigers van het bedrijf die zijn aangewezen voor de verleende diensten niet zullen lastigvallen en dat zij zich niet zullen inlaten met verontrustend, intimiderend en bedreigend gedrag.

Wettelijke en legitieme openbaarmaking: Gebruikers aanvaarden en verklaren dat de informatie die zij doorgeven door het bedrijf in de volgende gevallen, eenzijdig en zonder de noodzaak van toestemming, openbaar mag worden gemaakt, indien voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving:

Om te voldoen aan de wet en om te voldoen aan de vereisten voor de implementatie van wetten en juridische procedures;

Om de rechten en eigendommen van het bedrijf of derden te beschermen;

Om de gezondheid en/of veiligheid van iedereen (inclusief gebruikers) te garanderen wanneer deze wordt bedreigd met schade of geweld;

In geval van verwerkingsvoorwaarden genoemd in artikel 5, tweede lid, en artikel 6, derde lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Uitsluiting van garantie: Hoewel we alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat alle informatie op deze website accuraat en volledig is, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden als de informatie op deze website niet accuraat of volledig is. Elk vertrouwen dat u stelt in het materiaal op deze website is op eigen risico. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om eventuele wijzigingen in de materialen en informatie op deze Website te controleren. Dit artikel is van toepassing in de ruimste mate toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. Het bedrijf levert de diensten op een “as is” en “as available” basis, en geeft geen enkele garantie, impliciet of expliciet, contractueel of anderszins, met betrekking tot het commerciële of individuele gebruik van de diensten en de site (inclusief de informatie op deze website). daarin) en tegen overtredingen. Aangezien het bedrijf geen enkele garantie biedt met betrekking tot de verbinding en toegang tot de diensten, is het niet aansprakelijk.

Bovendien behoren alle ideeën, voorstellen, verklaringen en andere informatie of inhoud die niet rechtstreeks door het Bedrijf worden aangeboden, maar toegankelijk zijn via de diensten, volledig toe aan de uitgever en kunnen niet worden geclaimd tegen het Bedrijf. Degenen die deze inhoud en informatie publiceren, dragen alle verantwoordelijkheid.

Het bedrijf en zijn contractpartijen kunnen verschillende methoden gebruiken om de door gebruikers verstrekte informatie te verifiëren. Geen van deze methoden is echter perfect en gebruikers erkennen en gaan ermee akkoord dat het bedrijf en zijn contractanten niet verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de verstrekte informatie.

Proeffuncties: Van tijd tot tijd kan het bedrijf de gebruikerservaring met het gebruik van de diensten testen met nieuwe “proefversies” (bèta) en functies. Deze versies en functies zijn alleen bedoeld om de ervaring te verbeteren en worden op geen enkele manier beloofd en kunnen op elk moment worden gewijzigd of verwijderd naar de eenzijdige wil van het Bedrijf. De bepalingen van deze sectie van deze Overeenkomst getiteld “Vrijstelling van garantie” blijven geldig en afdwingbaar voor dergelijke proefversies en functies.

Niet-aansprakelijkheid voor acties die niet tot het bedrijf behoren: Binnen de breedste grenzen van de toepasselijke wetgeving is het bedrijf onder geen enkele omstandigheid en onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk voor enige directe of indirecte, algemene, speciale, terugkerende of compenserende schade die voortvloeit uit gebruikers en/of andere personen die profiteren van de diensten. Ook de aansprakelijkheid die kan worden geclaimd voor bezwaren, verliezen en schade voortvloeiend uit het gedrag van gebruikers die zich met valse verklaringen hebben geregistreerd en/of andere gebruikers willen manipuleren of schaden, valt eveneens onder deze bepaling.

Overdracht: Alle niet-persoonlijke correspondentie of materiaal zoals gegevens, vragen, opmerkingen en suggesties die u per e-mail of op een andere manier naar deze Website verzendt, wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschouwd.

Alles wat u verzendt of plaatst, wordt eigendom van het bedrijf en kan voor elk doel worden gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, overdracht, publicatie, uitzending en plaatsing. Bovendien is het Bedrijf vrij om alle ideeën, kunstwerken, uitvindingen, ontwikkelingen, suggesties of concepten in de correspondentie die u naar deze Website verzendt, voor welk doel dan ook te gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, ontwikkeling, productie, reclame en marketingdiensten). Dergelijke gebruiksinformatie geeft de indienende partij geen recht op compensatie. Door informatie in te dienen, garandeert u dat u de eigenaar bent van het materiaal/de inhoud die u indient, dat het niet lasterlijk is en dat het gebruik ervan door het Bedrijf de rechten van derden niet zal schenden of u zal blootstellen aan de schending van toepasselijke wetten. Het bedrijf is niet verplicht de verzonden informatie te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten: Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen en andere materialen op deze website behoren toe aan het bedrijf of zijn met toestemming van de relevante eigenaar op de site opgenomen.

U kunt door de website contact@wodehk.nl bladeren en uittreksels reproduceren door deze af te drukken of te downloaden naar een harde schijf of voor verzending naar andere partijen. Dit mag alleen worden gedaan op voorwaarde dat u geen auteursrecht- of patentkennisgevingen schendt en op voorwaarde dat het volgende handelsmerk op dergelijke reproducties voorkomt. Niets van deze website mag worden verkocht of gedistribueerd voor commercieel gewin, noch mag het worden gewijzigd of opgenomen in enig ander werk, publicatie of website van welke aard dan ook.

® wodehk.nl is een geregistreerd handelsmerk.

De handelsmerken, logo’s, karakters en dienstmerken die op deze website worden weergegeven (gezamenlijk de “Handelsmerken”) zijn eigendom van het bedrijf. Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of recht om een ​​handelsmerk te gebruiken dat op de site wordt weergegeven. Het is ten strengste verboden de Handelsmerken of enige andere inhoud die op deze Website wordt weergegeven te gebruiken of in ieder geval te misbruiken, behalve zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Bovendien wordt hier duidelijk gesteld dat het bedrijf zijn intellectuele eigendomsrechten zal beschermen in de ruimste mate toegestaan ​​door de wet, indien nodig, zowel juridisch als strafrechtelijk, en alle juridisch mogelijke en geldige maatregelen zal nemen om deze te beschermen.

Verbod op het gebruik van vertrouwelijke informatie: gebruikers;

Persoonsgegevens van derden,

Vertrouwelijke informatie,

Andere auteursrechtelijk beschermde inhoud, handelsmerken, eigendomsinformatie die via de services kan worden verkregen,

Zij aanvaarden en verbinden zich ertoe deze niet te publiceren, te kopiëren, over te dragen, openbaar te maken, te delen met het publiek, er geen afgeleide werken van te creëren, ze te verspreiden, ze voor commerciële doeleinden te gebruiken en/of er kopieën van te maken, tenzij er voorafgaande toestemming is van de bedrijf of de eigenaar van deze informatie.

Links naar andere websites: De site kan links (links) bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van het bedrijf, zoals adverteerders, enz., en in dit geval aanvaardt het bedrijf geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites. andere websites, de juistheid van de aangeboden informatie of het functioneren van deze sites. De links worden in goed vertrouwen verstrekt en het bedrijf kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele latere wijzigingen aan andere websites waarnaar wij linken. Het linken naar andere websites betekent niet dat deze sites door het bedrijf worden ondersteund. Uw deelname aan advertenties die zijn gekoppeld aan onze site of aan loterijen of promoties georganiseerd door sponsors, uw individuele of commerciële relaties met deze sites (inclusief de levering en betaling van diensten, alle persoonlijke informatie die u vrijwillig aan deze adverteerders en sponsors verstrekt, eventuele regels en voorwaarden die u deze na te komen) en contractuele verklaringen) zijn volledig uw verantwoordelijkheid. Gebruikers aanvaarden en verbinden zich ertoe dat het bedrijf op geen enkele manier verantwoordelijk is voor enige schade of klachten die kunnen voortvloeien uit dergelijke relaties, het delen van informatie met adverteerders en sponsorbedrijven, en links naar deze mensen op onze servicepagina’s. Wij raden u aan op de hoogte te zijn van de juridische en privacyverklaringen van alle andere websites die u bezoekt en deze zorgvuldig te lezen.

Garanties en disclaimers: u mag deze website op eigen risico gebruiken. Deze website wordt u aangeboden op een ‘as is’- en ‘asavailable’-basis. Daarom verklaart het bedrijf dat het materiaal op deze Website volledig, accuraat, betrouwbaar, actueel is en de rechten van derden niet schendt; dat de toegang tot deze Website ononderbroken of foutloos zal zijn; Wij geven geen enkele garantie, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins (inclusief impliciete garanties van verkoopbaarheid of bevredigende prestaties en geschiktheid voor een bepaald doel) dat deze website veilig zal zijn, en alle verklaringen en garanties in die zin worden hierbij afgewezen. .

Houd er rekening mee dat bepaalde rechtsgebieden de uitsluiting van impliciete garanties mogelijk niet toestaan, zodat deze uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. Controleer de lokale wetgeving. In deze gevallen is onze aansprakelijkheidsbeperking van toepassing voor zover maximaal toegestaan ​​door de lokale wetgeving.

Aansprakelijkheid: Het Bedrijf en/of enige andere partij die namens ons werkt om deze Website te creëren, produceren of distribueren, is aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit uw toegang tot deze Website, uw gebruik van de Website, uw onvermogen om de Website te gebruiken, eventuele wijzigingen in de inhoud van de website of enige andere website die u bezoekt via een link op deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige directe, incidentele, indirecte of punitieve schade, kosten, verliezen of compensatie die voortvloeit uit alles wat wij doen of nalaten te doen. als gevolg van e-mailberichten die u naar ons verzendt.

Bovendien is het bedrijf op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele verliezen die kunnen optreden als gevolg van virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van het openen, gebruiken of downloaden van inhoud op deze website. Als u besluit materiaal van deze website te downloaden, doet u dit op eigen risico.

U doet uitdrukkelijk afstand van alle rechten die u mogelijk heeft voortvloeiend uit het gebruik van of de toegang tot deze Website, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om uw toegang tot deze Website of een functie of een deel daarvan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beperken, op te schorten of te beëindigen.

Het Bedrijf en/of enige partij die betrokken is bij het creëren, produceren of distribueren van deze Website heeft geen verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de materialen en diensten die op deze Website worden aangeboden of voor het vrijgeven van correcties, updates of releases in verband daarmee. Al het materiaal op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Jurisdictie en toepasselijk recht: wodehk.nl garandeert niet dat de materialen en informatie op de website geschikt of beschikbaar zijn in alle nationale wetten of talen.

U en het bedrijf komen overeen dat elk geschil of rechtszaak die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website onderworpen is aan de Turkse wet.

Communicatie en privacy: Om gebruikers op de hoogte te stellen van wijzigingen in de diensten of speciale aanbiedingen en om over de diensten te communiceren, kan het bedrijf de gebruikers telefonisch bereiken of een e-mail sturen naar de door de gebruikers opgegeven e-mailadressen, indien met hun toestemming op de hoogte gebracht. Als gebruikers niet gecontacteerd willen worden via e-mail, telefoon of via enig commercieel communicatiekanaal dat met toestemming op de hoogte is gesteld, kunnen zij hun voorkeuren wijzigen op de manieren die zijn gespecificeerd in het Privacybeleid.

Geldigheid en beëindiging van de overeenkomst: deze overeenkomst treedt automatisch in werking zodra de gebruikers de site of diensten gebruiken en blijft van kracht zolang uw gebruik niet eindigt. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de toegang van zijn gebruikers tot de diensten onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, met of zonder opgave van reden en zonder voorafgaande kennisgeving. Bovendien behoudt het bedrijf zich het recht voor om de accountinformatie of gegevens van zijn gebruikers uit diensten en archieven te verwijderen op basis van zijn eenzijdige wil.

Annulering van sollicitaties op elk moment: Gebruikers kunnen op elk moment verzoeken dat hun registratie en/of het delen van een dienst, zoals een sollicitatie, verzoek om een ​​voorstel of een opinieverklaring, en de informatie die zij in dit proces verstrekken, worden herzien of beëindigd. Gebruikers kunnen voor deze verzoeken contact met ons opnemen via het e-mailadres contact@wodehk.nl.

Om aan dit verzoek te voldoen, kunnen de medewerkers van onze IT-eenheid u vragen om uw identiteitsgegevens en andere gegevens, inclusief uw persoonlijke identificatiegegevens, te verifiëren voordat zij actie ondernemen met betrekking tot uw verzoek.

Scheidbaarheid: Als sommige bepalingen van deze Overeenkomst door de bevoegde autoriteiten ongeldig worden bevonden, accepteren en verbinden gebruikers zich ertoe dat de ongeldige bepaling in kwestie zal worden vervangen door voorschriften die het meest in overeenstemming zijn met de wil van de partijen en die het minst waarschijnlijk de aansprakelijkheid van de partijen zullen wegnemen. de partijen, en doet geen afbreuk aan de geldigheid van de rest van deze Overeenkomst.

Contractintegriteit: Deze Overeenkomst is het hoofdcontract tussen de gebruikers en het bedrijf dat het gebruik van de Site door de gebruikers regelt en profiteert van de diensten, en vervangt andere contracten die eerder voor hetzelfde doel zijn uitgegeven en gesloten.

Verbod op samenwerking: Gebruikers aanvaarden en verklaren dat zij geen enkele samenwerking, partnerschap, zakelijke relatie of agentschap tussen hen en het bedrijf tot stand brengen vanwege deze Overeenkomst en het gebruik van de Site en diensten.

Continuïteit: Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zal de beëindiging van de toegang van gebruikers tot de diensten worden uitgevoerd binnen het kader van de bepalingen van deze Overeenkomst.

Verbod op afstandsverklaring: Het onvermogen van het Bedrijf om de rechten en bevoegdheden uit te oefenen die haar door deze Overeenkomst zijn verleend, betekent niet dat het afstand heeft gedaan van dergelijke rechten en bevoegdheden.

Zijkoppen: De zijkoppen van deze Overeenkomst zijn alleen geschreven om de inhoud van de Overeenkomst aan te geven en hebben geen enkel contractueel of juridisch effect.

Overmacht: Het Bedrijf kan de diensten die het op de Website aanbiedt beëindigen vanwege omstandigheden buiten zijn controle en, maar niet beperkt tot, overmacht, overheidsoptreden (inclusief annulering of weigering van de noodzakelijke licentie), oorlog, rebellie of vernietiging van het netwerk. tools, providers en andere redenen of heeft het recht om deze op te schorten en is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hierdoor ontstaat.

Bijgewerkte datum:

Deze overeenkomst is bijgewerkt op 30/05/2021.

Beleid voor opslag en vernietiging van persoonlijke gegevens

WODEHK.NL

BELEID VOOR DE OPSLAG EN VERNIETIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

 1. DOEL VAN HET BELEID

Het doel van dit beleid is; Artikelen 5 en 6 van de Verordening inzake het verwijderen, vernietigen of anonimiseren van persoonsgegevens (Verordening), die werd uitgevaardigd op basis van wet nr. 6698 inzake de bescherming van persoonsgegevens (wet) en gepubliceerd in het staatsblad nr. 30224 op 28.10 .2017. Om alle regels, rollen en verantwoordelijkheden te bepalen die binnen MAGAZİJNVOORVLİEGENHORREN.COM (BEDRIJF) moeten worden toegepast om te voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot de opslag en vernietiging van persoonlijke gegevens in overeenstemming met de artikelen en andere verplichtingen gespecificeerd in de Verordening.

 1. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET BELEID

Het beleid heeft betrekking op persoonsgegevens gedefinieerd door de wet en bijzondere persoonsgegevens die worden bewaard in het hele bedrijf, alle medewerkers, managers, consultants van het bedrijf en, in alle gevallen waarin het delen van persoonsgegevens betrokken is, de dochterondernemingen, externe dienstverleners en andere echte en rechtspersonen met met wie het bedrijf juridische relaties heeft.

Het Beleid heeft betrekking op persoonsgegevens die zich bevinden in systemen waarin gegevens geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd of op niet-automatische wijze worden verwerkt, op voorwaarde dat deze deel uitmaken van een gegevensregistratiesysteem, zoals gespecificeerd in de wet.

Tenzij anders vermeld in dit Beleid, worden persoonlijke gegevens en bijzondere persoonlijke gegevens doorgaans ‘Persoonlijke gegevens’ genoemd.

 1. DEFINITIES

3.1. Anonimisering: Het onmogelijk maken dat persoonsgegevens op enigerlei wijze in verband kunnen worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zelfs als deze worden gekoppeld aan andere gegevens,

3.2. Vernietiging: Verwijdering, vernietiging of anonimisering van persoonsgegevens,

3.3.Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon,

3.4. Tabel voor opslag van persoonlijke gegevens: De tabel met de perioden waarin persoonlijke gegevens door het bedrijf worden bewaard,

3.5.Inventaris verwerking persoonsgegevens: verwerkingsactiviteiten voor persoonsgegevens uitgevoerd door gegevensbeheerders, afhankelijk van hun bedrijfsprocessen; De inventaris die zij creëren door persoonsgegevens te associëren met de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, de gegevenscategorie, de overgedragen ontvangersgroep en de personengroep van de betrokkene, en waarin de maximale periode wordt beschreven die nodig is voor de doeleinden waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, de persoonsgegevens die naar verwachting zullen worden verwerkt overgedragen naar het buitenland en de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot gegevensbeveiliging,

3.6. Verwijdering van persoonlijke gegevens: het proces waarbij persoonlijke gegevens op enigerlei wijze ontoegankelijk en onbruikbaar worden gemaakt voor de relevante gebruikers,

3.7. Vernietiging van persoonlijke gegevens: het proces waarbij persoonlijke gegevens voor iedereen ontoegankelijk, onherstelbaar en onbruikbaar worden gemaakt,

3.8. Persoonsgegevens met bijzondere kwalificatie: gegevens over het ras, de etnische afkomst, de politieke overtuiging, de filosofische overtuiging, de religie, sekte of andere overtuigingen, uiterlijk en kleding, lidmaatschap van een vereniging, stichting of vakbond, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke veroordeling en veiligheidsmaatregelen, evenals biometrische gegevens en genetische gegevens,

3.9. Periodieke vernietiging: het proces van het verwijderen, vernietigen of anonimiseren van persoonlijke gegevens gespecificeerd in het beleid voor het bewaren en vernietigen van persoonlijke gegevens en dat ambtshalve met terugkerende tussenpozen moet worden uitgevoerd in het geval dat alle verwerkingsvoorwaarden voor persoonlijke gegevens gespecificeerd in de wet zijn geëlimineerd.

3.10. Gegevensregistratiesysteem: Het registratiesysteem waarin persoonsgegevens volgens bepaalde criteria worden gestructureerd en verwerkt,

Directe identificatiemiddelen: Identificatiemiddelen die op zichzelf de persoon met wie zij verwant zijn direct onthullen, onthullen en onderscheiden.

3.11. Indirecte identificatoren: Identificatoren die, in combinatie met andere identificatoren, de persoon met wie ze een relatie hebben, onthullen, openbaar maken en onderscheidbaar maken;

3.12. Wet: Wet bescherming persoonsgegevens nr. 6698 gepubliceerd in het staatsblad nr. 29677 van 7.04.2016,

3.13. Regeling: Regeling verwijdering, vernietiging of anonimisering persoonsgegevens gepubliceerd in de Staatscourant van 28.10.2017 onder nummer 30224.

3.14. Bestuur: College Bescherming Persoonsgegevens,

3.15. Registratiemedium: elke omgeving die persoonsgegevens bevat die geheel of gedeeltelijk automatisch of niet-automatisch worden verwerkt, op voorwaarde dat deze deel uitmaakt van een gegevensregistratiesysteem,

3.16. Beleid inzake verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens: het beleid dat de procedures en principes bepaalt met betrekking tot het beheer van persoonlijke gegevens die door het bedrijf worden bewaard, en dat toegankelijk is via wodehk.nl.

3.17. Gegevensregistratiesysteem: Het verwijst naar het registratiesysteem waarin persoonlijke gegevens volgens bepaalde criteria worden gestructureerd en verwerkt.

 1. OPNAMEMEDIA GEREGLEMENTEERD DOOR HET BELEID

Elke omgeving waar persoonsgegevens worden verwerkt, geheel of gedeeltelijk automatisch of niet-automatisch, op voorwaarde dat deze deel uitmaakt van een gegevensregistratiesysteem, valt binnen de reikwijdte van de opnameomgeving.

4.1. OMGEVINGEN WAAR PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN OPGESLAGEN

Persoonsgegevens die door het bedrijf worden opgeslagen, worden bewaard in een opnameomgeving die past bij de aard van de relevante gegevens en onze wettelijke verplichtingen.

De opnamemedia die worden gebruikt om persoonlijke gegevens op te slaan, worden doorgaans hieronder vermeld. Sommige gegevens kunnen zich vanwege hun bijzondere kenmerken of onze wettelijke verplichtingen echter in een andere omgeving bevinden en bewaren dan hier weergegeven. Het bedrijf treedt op als gegevensbeheerder en verwerkt en beschermt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet, het beleid voor de verwerking en bescherming van persoonlijke gegevens en dit beleid voor de opslag en vernietiging van persoonlijke gegevens.

 

a) Gedrukte media

Dit zijn omgevingen waar gegevens worden bewaard door ze op papier of microfilm af te drukken.

b) Lokale digitale omgevingen

De servers binnen het bedrijf zijn andere digitale media zoals harde of draagbare schijven en optische schijven. 

c) Cloudomgevingen

Hoewel ze zich niet binnen het bedrijf bevinden, zijn het omgevingen die door het bedrijf worden gebruikt en die gebruik maken van op internet gebaseerde systemen die zijn gecodeerd met cryptografische methoden. 

 

4.2. WAARBORGEN VAN DE VEILIGHEID VAN HET MILIEU

Het bedrijf neemt, in overeenstemming met de kenmerken van de betreffende persoonsgegevens en de omgeving waarin deze worden bewaard, alle noodzakelijke technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens veilig op te slaan en onrechtmatige verwerking en toegang te voorkomen.

Deze maatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende administratieve en technische maatregelen voor zover passend bij de aard van de betreffende persoonsgegevens en de omgeving waarin deze worden bewaard.

4.2.1. Technische maatregelen

Het bedrijf neemt de volgende technische maatregelen in overeenstemming met de kenmerken van alle omgevingen waar persoonsgegevens worden opgeslagen, de relevante gegevens en de omgeving waar de gegevens worden bewaard:

4.2.1.1. In omgevingen waar persoonsgegevens worden bewaard worden alleen actuele en veilige systemen gebruikt die voldoen aan de technologische ontwikkelingen.

4.2.1.2. Er worden beveiligingstests en -onderzoek uitgevoerd om beveiligingskwetsbaarheden in informatiesystemen op te sporen, en huidige of potentiële risico’s die als resultaat van de tests en het onderzoek zijn geïdentificeerd, worden geëlimineerd.

4.2.1.3. De toegang tot de omgevingen waar persoonsgegevens worden bewaard is beperkt en alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot deze gegevens, beperkt tot het doel van het opslaan van persoonsgegevens.

4.2.1.4. Het bedrijf beschikt over voldoende technisch personeel om de veiligheid van de omgevingen waar persoonsgegevens worden bewaard te waarborgen.

4.2.2. Administratieve maatregelen

Het bedrijf neemt de volgende administratieve maatregelen in overeenstemming met de kenmerken van alle omgevingen waar persoonsgegevens worden opgeslagen, de relevante gegevens en de omgeving waar de gegevens worden bewaard:

Er worden inspanningen geleverd om alle werknemers van het bedrijf die toegang hebben tot persoonlijke gegevens bewust te maken van informatiebeveiliging, persoonlijke gegevens en privacy.

Er worden juridische en technische adviesdiensten ontvangen om de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy van privéleven en bescherming van persoonsgegevens te volgen en de nodige acties te ondernemen.

Als persoonsgegevens vanwege technische of wettelijke vereisten worden overgedragen aan derden, worden er protocollen ondertekend met de relevante derde partijen om persoonsgegevens te beschermen, en wordt alle nodige zorg besteed om ervoor te zorgen dat de relevante derde partijen hun verplichtingen in deze protocollen nakomen.

4.2.3. Interne audit

In overeenstemming met artikel 12 van de wet voert het bedrijf interne audits uit met betrekking tot de implementatie van de bepalingen van de wet en dit beleid voor de opslag en vernietiging van persoonsgegevens en het beleid voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Indien naar aanleiding van interne audits tekortkomingen of gebreken met betrekking tot de uitvoering van deze bepalingen worden ontdekt, zullen deze tekortkomingen of gebreken onmiddellijk worden verholpen.

Indien tijdens de audit of anderszins duidelijk wordt dat persoonsgegevens onder verantwoordelijkheid van de onderneming op onrechtmatige wijze door anderen zijn verkregen, stelt de onderneming de desbetreffende persoon en het bestuur hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 1. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSIE BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Het Comité voor de Bescherming van Persoonsgegevens is verantwoordelijk voor het bekendmaken van het Beleid aan de relevante bedrijfseenheden en voor het toezicht op de naleving van zijn vereisten door de BEDRIJFSeenheden.

De Commissie Bescherming Persoonsgegevens doet de nodige aankondigingen en mededelingen zodat de relevante bedrijfsonderdelen gevolg kunnen geven aan situaties zoals wetswijzigingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, regelgevende acties en besluiten van de Raad van Bestuur, gerechtelijke uitspraken of wijzigingen in processen, toepassingen en systemen en, indien nodig, hun bedrijfsprocessen bijwerken,

Commissie Bescherming Persoonsgegevens; Het bepaalt de processen voor het onderzoeken, evalueren, monitoren en finaliseren van de wet en de secundaire regelgeving, de besluiten en reglementen van de Raad, rechterlijke uitspraken en de beslissingen en/of verzoeken van andere bevoegde autoriteiten, en maakt deze bekend aan de relevante eenheden.

 1. WAT ER WORDT GEDAAN ALS DE VOORWAARDEN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS WORDEN OPGELOST

6.1. Als het doel voor de verwerking van persoonsgegevens verdwijnt, de expliciete toestemming wordt ingetrokken, of alle voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in de artikelen 5 en 6 van de wet verdwijnen, of als er een situatie is waarin geen van de uitzonderingen in de genoemde artikelen geldt van toepassing zijn, zijn de verwerkingsvoorwaarden niet langer geldig. Persoonsgegevens worden verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd door de betreffende bedrijfseenheid, rekening houdend met de zakelijke behoeften, binnen de reikwijdte van de artikelen 7, 8, 9 of 10 van de Verordening, en door de uitleg ervan. rechtvaardiging van de toegepaste methode. In geval van een definitieve rechterlijke beslissing moet echter de vernietigingsmethode worden toegepast die bij de rechterlijke beslissing is voorgeschreven.

6.2. Alle gebruikers en het gegevenseigenaarbedrijf dat persoonlijke gegevens verwerkt of opslaat. Eenheden zullen de door hen gebruikte gegevensregistratieomgevingen uiterlijk binnen een periode van zes maanden beoordelen of de voorwaarden met betrekking tot de verwerking zijn geëlimineerd. Op verzoek van de eigenaar van de persoonsgegevens of na kennisgeving door het College of een rechtbank zullen de betreffende gebruikers en eenheden deze beoordeling uitvoeren van de gegevensregistratieomgevingen die zij gebruiken, ongeacht de periodieke auditperiode.

6.3. Als gevolg van periodieke beoordelingen of als wordt vastgesteld dat de voorwaarden voor gegevensverwerking op enig moment zijn geëlimineerd, zal de betreffende gebruiker of gegevenseigenaar besluiten om de relevante persoonsgegevens uit de opnameomgeving onder zijn/haar eigen beheer te verwijderen, vernietigen of anonimiseren. verantwoordelijkheid, in overeenstemming met dit beleid. Bij twijfel wordt actie ondernomen door het advies in te winnen van de betreffende data-eigenaar business unit. Wanneer het nodig is om een ​​beslissing te nemen over de vernietiging van persoonsgegevens met multi-stakeholder data-eigendom in de Centrale Informatiesystemen, zal het advies van de Commissie Bescherming Persoonsgegevens worden ingewonnen en zal de betreffende data-eigenaar beslissen of deze wordt opgeslagen of verwijderd. de persoonsgegevens vernietigen of anonimiseren in overeenstemming met dit beleid. Dit wordt bepaald door de bedrijfseenheid.

6.4. Alle transacties met betrekking tot het verwijderen, vernietigen of anonimiseren van persoonlijke gegevens worden geregistreerd en deze gegevens worden minimaal drie jaar bewaard, met uitsluiting van andere wettelijke verplichtingen.

In overeenstemming met artikel 7.4 van de Verordening zullen de methoden die worden toegepast voor het verwijderen, vernietigen en anonimiseren van persoonsgegevens worden gepubliceerd en openbaar gemaakt nadat het Beleid in werking is getreden.

6.5. Bij het verwijderen, vernietigen of anonimiseren van persoonsgegevens is het verplicht om te handelen in overeenstemming met de algemene beginselen van artikel 4 van de wet, de technische en administratieve maatregelen die moeten worden genomen in het kader van artikel 12, relevante wettelijke bepalingen, besluiten van de raad van bestuur en rechterlijke uitspraken. beslissingen.

6.6. Wanneer een natuurlijke persoon die eigenaar is van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 13 van de Wet een aanvraag indient bij het bedrijf en verzoekt om verwijdering, vernietiging of anonimisering van zijn of haar persoonsgegevens, onderzoekt de desbetreffende bedrijfseenheid van de gegevenseigenaar of aan alle voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens is voldaan. geëlimineerd. Als alle verwerkingsomstandigheden zijn geëlimineerd; verwijdert, vernietigt of anonimiseert de persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft. In dit geval zijn de details zoals bepaald in de Data Destruction Procedure in het ISO 27001:203 Information Security Management System; Het verzoek wordt binnen dertig dagen na de datum van aanvraag afgerond en de betrokken persoon wordt op de hoogte gebracht via het KVKK-team dat is aangesteld door de KVKK-functionaris. Als alle voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn geëlimineerd en de persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft, worden overgedragen aan derden, stelt de relevante bedrijfseenheid van de gegevenseigenaar de derde aan wie de overdracht heeft plaatsgevonden onmiddellijk op de hoogte en zorgt ervoor dat binnen de gestelde termijn de nodige acties worden ondernomen. het toepassingsgebied van de verordening voor de derde partij.

6.7. In gevallen waarin niet alle voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn geëlimineerd, kunnen de verzoeken van eigenaren van persoonsgegevens om het verwijderen of vernietigen van hun gegevens door het bedrijf worden afgewezen met opgave van de reden in overeenstemming met artikel 13, derde alinea, van de wet. . Het afwijzingsantwoord wordt uiterlijk binnen 30 dagen schriftelijk of elektronisch aan de desbetreffende persoon medegedeeld.

6.8. Verzoeken tot verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens worden alleen beoordeeld als de identiteit van de betrokkene is vastgesteld. Bij verzoeken buiten de genoemde kanalen worden de betreffende personen doorverwezen naar kanalen waar identificatie of verificatie kan plaatsvinden.

 1. HANDHAVING VAN HET BELEID, OVERTREDINGEN EN SANCTIES

7.1. Dit Beleid zal in werking treden door bekendmaking aan alle werknemers en op de website van het BEDRIJF, en zal bindend zijn voor alle bedrijfseenheden, consultants, klanten, verzekeringsmaatschappijen, externe dienstverleners en iedereen die persoonsgegevens binnen het BEDRIJF verwerkt.

7.2. Het is de verantwoordelijkheid van de toezichthouders van de relevante werknemers om te controleren of de werknemers van het bedrijf voldoen aan de vereisten van het Beleid. Wanneer gedrag in strijd met het beleid wordt geconstateerd, wordt dit direct door de leidinggevende van de betreffende medewerker aan zijn/haar leidinggevende gemeld. Indien de discrepantie significant is, wordt de Commissie Bescherming Persoonsgegevens direct door de leidinggevende geïnformeerd.

 7.3. De noodzakelijke administratieve actie zal worden ondernomen tegen de medewerker die het beleid overtreedt, na een evaluatie door Human Resources.

 1. PERSONEN DIE BETROKKEN ZULLEN ZIJN BIJ HET OPSLAG- EN VERNIETIGINGSPROCES VAN PERSOONSGEGEVENS EN HUN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Bij het voldoen aan de vereisten met betrekking tot de vernietiging van gegevens gespecificeerd door de wet, regelgeving en beleid binnen het bedrijf, zijn alle werknemers, klanten, verzekeringsmaatschappijen, consultants, externe dienstverleners en iedereen die persoonlijke gegevens binnen het bedrijf opslaat en verwerkt, verantwoordelijk voor het voldoen aan deze eisen.

Elk bedrijfsonderdeel is verplicht de door haar geproduceerde gegevens in de eigen bedrijfsprocessen op te slaan en te beschermen; Als de geproduceerde gegevens echter alleen beschikbaar zijn in informatiesystemen die buiten de controle en het gezag van het bedrijfsonderdeel vallen, worden de betreffende gegevens opgeslagen door de eenheden die verantwoordelijk zijn voor de informatiesystemen.

Periodieke vernietigingen die de bedrijfsprocessen zullen beïnvloeden en een verslechtering van de gegevensintegriteit, gegevensverlies en resultaten in strijd met de wettelijke voorschriften zullen veroorzaken, zullen worden uitgevoerd door de relevante informatiesysteemafdelingen, rekening houdend met het soort persoonlijke gegevens, de systemen waarin deze zich bevinden en de businessunit data-eigenaar.

 8.1. COMMISSIE PERSOONSGEGEVENS

Er wordt binnen het bedrijf een Commissie Persoonsgegevens opgericht. De Commissie Persoonsgegevens is bevoegd en verantwoordelijk voor het uitvoeren van de noodzakelijke acties en het toezicht houden op de processen om de gegevens van de relevante personen op te slaan en te verwerken in overeenstemming met de wet, het Beleid voor de Verwerking en Bescherming van Persoonsgegevens en de Opslag en Vernietiging van Persoonsgegevens. Beleid.

De Commissie Persoonsgegevens bestaat uit minimaal drie personen: een leidinggevende, een administratief deskundige en een technisch deskundige. Hieronder vindt u de titels en functiebeschrijvingen van de werknemers van het bedrijf die zitting hebben in de Commissie Persoonsgegevens: 


Titel 

Functieomschrijving

Manager Commissie Persoonsgegevens


Het aansturen van allerlei soorten plannings-, analyse-, onderzoek- en risico-identificatiestudies in projecten die worden uitgevoerd tijdens het proces van naleving van de wet; Het is verplicht om de processen te beheren die moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de Wet, het Beleid voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens en het Beleid voor de opslag en vernietiging van persoonsgegevens, en om te beslissen over de verzoeken van de relevante personen.


KVK-expert

(Contactfunctionaris)

(Technisch en Administratief)


Het onderzoeken van de verzoeken van de betreffende personen en deze ter beoordeling doorgeven aan de Manager Commissie Persoonsgegevens; Het uitvoeren van de transacties met betrekking tot de verzoeken van de betreffende persoon, die worden beoordeeld en beslist door de Beheerder Commissie Persoonsgegevens, in overeenstemming met het besluit van de Beheerder Commissie Persoonsgegevens; het auditeren van de opslag- en vernietigingsprocessen en het rapporteren van deze audits aan de Manager Persoonsgegevenscommissie; Verantwoordelijk voor het uitvoeren van de opslag- en vernietigingsprocessen.

 

8.2. REDENEN VOOR OPSLAG EN VERWIJDERING

8.2.1. Redenen voor opslag

Persoonlijke gegevens die binnen het bedrijf worden bewaard, worden opgeslagen in overeenstemming met de wet en ons beleid inzake persoonlijke gegevens (u kunt het relevante beleid raadplegen op wodehk.nl), voor de doeleinden en redenen die hier worden vermeld.

8.2.2. Redenen voor vernietiging

Persoonlijke gegevens binnen het bedrijf worden verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd op verzoek van de relevante persoon of als de redenen vermeld in de artikelen 5 en 6 van de wet ambtshalve worden geëlimineerd, in overeenstemming met dit vernietigingsbeleid. De redenen genoemd in de artikelen 5 en 6 van de KVKK-wet zijn de volgende:

8.2.2.1. Het staat duidelijk in de wet voorgeschreven.

8.2.2.2. Het is noodzakelijk voor de bescherming van het leven of de fysieke integriteit van de persoon of iemand anders die vanwege feitelijke onmogelijkheid zijn/haar toestemming niet kan uiten of wiens toestemming geen rechtsgeldigheid heeft.

8.2.2.3. Het is noodzakelijk om persoonsgegevens van de partijen bij het contract te verwerken, op voorwaarde dat deze rechtstreeks verband houden met de totstandkoming of uitvoering van een contract.

8.2.2.4. Het is verplicht voor de verwerkingsverantwoordelijke om aan zijn wettelijke verplichting te voldoen.

8.2.2.5. Het is door betrokkene openbaar gemaakt.

8.2.2.6. Gegevensverwerking is verplicht voor de vaststelling, uitoefening of bescherming van een recht.

8.2.2.7. Het is verplicht om gegevens te verwerken voor de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, op voorwaarde dat dit de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet schaadt.

8.3. VERWIJDERINGSMETHODEN

Het Bedrijf verwijdert, vernietigt of verwijdert of vernietigt ambtshalve de persoonlijke gegevens die het opslaat in overeenstemming met de Wet en andere wetgeving en het Beleid voor de Verwerking en Bescherming van Persoonsgegevens, op verzoek van de relevante persoon of binnen de termijnen die zijn gespecificeerd in deze Opslag van Persoonsgegevens. en Vernietigingsbeleid, voor het geval de redenen die de verwerking van gegevens vereisen, deze anoniem maken.

De verwijderings-, vernietigings- en anonimiseringstechnieken die het bedrijf het meest gebruikt, worden hieronder vermeld:

 


 8.3.1.1 Verwijderingsmethoden

8.3.1.1.1. Verwijderingsmethoden voor persoonlijke gegevens bewaard in gedrukte media

 

Black Out

Persoonlijke gegevens in de gedrukte media worden verwijderd met behulp van de black-outmethode. Het verduisteringsproces wordt uitgevoerd door de persoonlijke gegevens op het betreffende document waar mogelijk af te snijden, en in gevallen waarin dit niet mogelijk is, door deze onzichtbaar te maken door vaste inkt te gebruiken op een manier die onomkeerbaar en onleesbaar is met technologische oplossingen.

 8.3.1.1.2. Verwijderingsmethoden voor persoonlijke gegevens die in de cloud en in een lokale digitale omgeving worden bewaard

 


Veilig verwijderen uit software

Persoonlijke gegevens die in de cloud of in de lokale digitale omgeving zijn opgeslagen, worden via een digitale opdracht verwijderd, zodat deze niet meer kunnen worden hersteld. Gegevens die op deze manier zijn verwijderd, kunnen niet opnieuw worden geopend.8.3.1.2 Vernietigingsmethoden

 

 8.3.1.2.1. Vernietigingsmethoden voor persoonlijke gegevens die in gedrukte media worden bewaard

 

fysieke vernietiging

Documenten die in gedrukte media worden bewaard, worden vernietigd met shreddermachines, zodat ze niet meer in elkaar kunnen worden gezet.8.3.1.2.2. Vernietigingsmethoden voor persoonlijke gegevens die in de lokale digitale omgeving worden bewaard

 

fysieke vernietiging

Het is het proces waarbij optische en magnetische media die persoonlijke gegevens bevatten fysiek worden vernietigd, zoals het smelten, verbranden of verpulveren ervan. Gegevens worden ontoegankelijk gemaakt door processen zoals het smelten, verbranden, verpulveren, fysiek snijden en/of boren van optische of magnetische media, of het door een metalen slijpmachine halen.

De-magnetisatie

(demagnetiseren)

Het is het proces waarbij magnetische media worden blootgesteld aan een hoog magnetisch veld en de gegevens erop op een onleesbare manier worden beschadigd.

 overschrijven

Willekeurige gegevens bestaande uit nullen en enen worden minstens zeven keer op magnetische media en herschrijfbare optische media geschreven, waardoor het lezen en herstellen van oude gegevens wordt voorkomen.8.3.1.2.3. Vernietigingsmethoden voor persoonlijke gegevens die in de cloud worden bewaard

 

Veilig verwijderen uit software

Persoonlijke gegevens die in de cloudomgeving worden bewaard, worden op digitale wijze verwijderd, zodat deze niet meer kunnen worden hersteld. Wanneer de relatie met de cloudcomputingservice eindigt, worden alle kopieën van de coderingssleutels die nodig zijn om persoonlijke gegevens bruikbaar te maken, vernietigd. Gegevens die op deze manier zijn verwijderd, kunnen niet opnieuw worden geopend.

8.3.1.3. Anonimiseringsmethoden

Anonimisering houdt in dat persoonsgegevens op geen enkele wijze in verband kunnen worden gebracht met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zelfs niet door deze te matchen met andere gegevens.

Variabelen aftrekken

Het is het verwijderen van een of meer van de directe identificatiegegevens die zijn opgenomen in de persoonsgegevens van de relevante persoon en die kunnen worden gebruikt om de relevante persoon op enigerlei wijze te identificeren.

 

Regionale onderduik

Het is het proces waarbij potentieel onderscheidende informatie over uitzonderlijke gegevens in een gegevenstabel wordt verwijderd, waarbij persoonlijke gegevens collectief anoniem zijn.

onder en boven

grenscodering /

Globale codering

Voor een bepaalde variabele worden de bereiken van die variabele gedefinieerd en gecategoriseerd. Als de variabele geen numerieke waarde bevat, worden vergelijkbare gegevens binnen de variabele gecategoriseerd. Waarden binnen dezelfde categorie worden gecombineerd.

Micro-verbinding

Bij deze methode worden alle records in de dataset eerst in een betekenisvolle volgorde gerangschikt en vervolgens wordt de hele set in een bepaald aantal subsets verdeeld. Vervolgens wordt de waarde van elke subset van de gespecificeerde variabele gemiddeld en wordt de waarde van die variabele van de subset vervangen door de gemiddelde waarde. Op deze manier worden indirecte identificatoren in de gegevens beschadigd, waardoor het moeilijk wordt om de gegevens aan de relevante persoon te koppelen.

 Datahashing en corruptie


Directe of indirecte identificatiegegevens in persoonsgegevens worden vermengd met andere waarden of beschadigd, waardoor de relatie met de betreffende persoon wordt verbroken en deze zijn identificerende eigenschappen verliest.

 

Om persoonsgegevens te anonimiseren, maakt het bedrijf gebruik van één of meerdere van deze anonimiseringsmethoden, afhankelijk van de aard van de relevante gegevens. Bij het gebruik van deze anonimiseringsmethoden kan het Bedrijf gebruik maken van statistische methoden op het gebied van Anonimiteit, Diversiteit en Nabijheid.

 1. OPSLAG- EN VERNIETIGINGSPERIODE VAN PERSOONSGEGEVENS

De tabel met de bewaar- en vernietigingstermijnen van persoonsgegevens is opgenomen in bijlage 1. Bij periodieke vernietiging of vernietiging op verzoek wordt met deze bewaar- en vernietigingstermijnen rekening gehouden. De tabel met de opslag- en vernietigingsperioden voor persoonlijke gegevens wordt, in geval van twijfel, bijgewerkt door de bedrijfseenheden die eigenaar zijn van de processen die zullen worden opgenomen in de inventaris van persoonlijke gegevens van het bedrijf, op basis van de evaluaties van de Commissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

 

 

 

9.1. Bewaartermijnen

GEGEVENS-EIGENAAR

GEGEVENSCATEGORIE

 GEGEVENSBESLAGPERIODE

Werknemer

Ingediend bij de socialezekerheidsinstelling met aanwervingsdocumenten; Persoonsgegevens op basis van meldingen over anciënniteit en beloning

 


Ze worden gedurende een periode van 50 (vijftig) jaar bewaard tijdens de voortzetting van het dienstencontract en vanaf de beëindiging ervan.

Werknemer

Ingediend bij de socialezekerheidsinstelling met aanwervingsdocumenten; Personeelsgegevens anders dan personeelsgegevens op basis van mededelingen over anciënniteit en loon

 

Ze worden gedurende een periode van 10 (tien) jaar bewaard tijdens de voortzetting van het dienstencontract en vanaf het begin van het kalenderjaar dat volgt op de beëindiging ervan.

Werknemer

Gegevens in het persoonlijke gezondheidsbestand op de werkplek

 Ze worden bewaard gedurende een periode van 15 (vijftien) jaar na de voortzetting en beëindiging van het dienstencontract.

Zakenpartner/oplossingspartner/consulent

Identiteitsinformatie, contactgegevens, financiële informatie, spraakopnamen van telefoongesprekken, werknemersgegevens van de zakenpartner/oplossingspartner/consulent met betrekking tot het voeren van de commerciële relatie tussen de zakenpartner/oplossingspartner/consulent en het “BEDRIJF

Het wordt gedurende 10 jaar bewaard tijdens en na de beëindiging van de zakelijke/commerciële relatie van de zakenpartner/oplossingspartner/consulent met het bedrijf, in overeenstemming met artikel 146 van het Turkse Wetboek van Verplichtingen en artikel 82 van het Turkse Handelswetboek.

Bezoeker

Naam, achternaam, ID-nummer, kenteken van de bezoeker en cameragegevens die zijn opgenomen bij het betreden van de fysieke locatie van het bedrijf, en stemopnames die zijn gemaakt tijdens telefoongesprekken.

Het wordt 2 jaar bewaard.

Websitebezoeker

Naam, achternaam, e-mailadres, navigatiebewegingsinformatie van de Websitebezoeker

Het wordt 2 jaar bewaard.

Medewerker kandidaat

Informatie opgenomen in het CV en het sollicitatieformulier van de Kandidaat-werknemer

De periode dat het CV verouderd is, maximaal 2 jaar.

 

 

Stagiaire

Gegevens uit het stagedossier van de stagiair

Het wordt bewaard voor een periode van 10 (tien) jaar tijdens de voortzetting van de stagerelatie en vanaf het begin van het kalenderjaar volgend op de beëindiging ervan.

Klant

Naam, achternaam, ID-nummer van de klant, contactgegevens, betalingsinformatie en -methoden, navigatie-informatie, spraakopnamen van telefoongesprekken, product-/dienstvoorkeuren, transactiegeschiedenis, informatie over speciale dagen.

 

Het wordt gedurende een periode van 10 jaar bewaard in overeenstemming met artikel 146 van het Turkse Wetboek van Verplichtingen en Artikel 82 van het Turkse Handelswetboek, vanaf de presentatie van elk product/dienst gekocht door de Klant.

Klant

Camerabeelden, kentekeninformatie van voertuigen

 

Het wordt 2 jaar bewaard.

Potentiële klant

Identiteitsinformatie, contactgegevens, financiële informatie, stemopnames gemaakt tijdens telefoongesprekken tijdens contractonderhandelingen over het tot stand brengen van een commerciële relatie tussen de potentiële klant en het bedrijf

Het wordt 2 jaar bewaard.

Instellingen/Bedrijven waarmee het Bedrijf samenwerkt (Leverancier, Contractfabrikant, Dealer/Franchise

Identiteitsgegevens, contactgegevens, financiële informatie, stemopnames gemaakt tijdens telefoongesprekken, werknemersgegevens van de instelling/onderneming waarmee het bedrijf samenwerkt, met betrekking tot het voeren van de commerciële relatie tussen de instellingen/bedrijven waarmee het bedrijf samenwerkt en het ‘BEDRIJF’ “

Het wordt gedurende 10 jaar bewaard door de instellingen/bedrijven waarmee het bedrijf samenwerkt, tijdens en na de zakelijke/commerciële relatie met het bedrijf, in overeenstemming met artikel 146 van het Turkse Wetboek van Verplichtingen en artikel 82 van het Turkse Wetboek van Koophandel.

 

* Het kan voor een langere periode worden geregeld in overeenstemming met de wetgeving of als er verjaringstermijnen, verjaringstermijnen, bewaartermijnen enz. bestaan ​​in overeenstemming met de wetgeving. Indien voor de opslag een langere termijn wordt bedongen, gelden de in de wetgeving genoemde termijnen als maximale bewaartermijn.

9.2. Vernietigingsperioden

Het Bedrijf verwijdert en vernietigt persoonsgegevens tijdens het eerste periodieke vernietigingsproces dat volgt op de datum waarop de verplichting bestaat om de persoonsgegevens waarvoor het verantwoordelijk is te verwijderen, vernietigen of anonimiseren in overeenstemming met de wet, de relevante wetgeving, het Beleid voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens en dit Beleid voor de opslag en vernietiging van persoonlijke gegevens ontstaat of anonimiseert deze.

Wanneer de relevante persoon een aanvraag indient bij het Bedrijf overeenkomstig artikel 13 van de Wet en verzoekt om verwijdering of vernietiging van zijn persoonsgegevens;

 • Als alle voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens zijn geëlimineerd; Het bedrijf verwijdert, vernietigt of anonimiseert de persoonsgegevens waarop het verzoek betrekking heeft met een passende vernietigingsmethode, waarbij de reden wordt uitgelegd binnen 30 (dertig) dagen vanaf de dag waarop het verzoek wordt ontvangen. Om ervoor te zorgen dat het bedrijf geacht wordt het verzoek te hebben ontvangen, moet de relevante persoon het verzoek hebben gedaan in overeenstemming met het Beleid voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. In ieder geval informeert het bedrijf de betreffende persoon over de transactie.
 • Als niet alle voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zijn geëlimineerd, kan dit verzoek door het bedrijf worden afgewezen door de reden op te geven in overeenstemming met artikel 13, derde alinea, van de wet, en wordt het afwijzingsantwoord aan de relevante persoon meegedeeld. schriftelijk of elektronisch binnen uiterlijk dertig dagen.
 1. PERIODIEKE VERNIETIGINGSPERIODE

In het geval dat alle voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens in de KVKK-wet nr. 6698 zijn geëlimineerd; Het bedrijf verwijdert, vernietigt of anonimiseert persoonlijke gegevens waarvan de verwerkingsvoorwaarden zijn geëlimineerd, via een proces dat is gespecificeerd in dit Beleid voor de opslag en vernietiging van persoonlijke gegevens, dat ambtshalve met terugkerende tussenpozen zal worden uitgevoerd.

Periodieke vernietigingsprocessen starten voor het eerst op 01.06.2021 en herhalen zich elke 6 (zes) maanden.

10.1. INSPECTIE VAN DE WETTELIJKHEID VAN HET VERWIJDERINGSPROCES

Het Bedrijf voert de vernietigingsoperaties die het ambtshalve uitvoert uit, zowel op verzoek als tijdens periodieke vernietigingsprocessen, in overeenstemming met de wet, andere wetgeving, het Beleid voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens en dit Beleid voor de opslag en vernietiging van persoonsgegevens.

Het bedrijf neemt een aantal administratieve en technische maatregelen om ervoor te zorgen dat de vernietigingsoperaties worden uitgevoerd in overeenstemming met deze regelgeving.

10.1.1. Technische maatregelen

 • Het bedrijf stelt technische hulpmiddelen en apparatuur ter beschikking die geschikt zijn voor elke vernietigingsmethode die in dit beleid is opgenomen.
 • Het bedrijf zorgt voor de veiligheid van de plaats waar vernietigingsoperaties plaatsvinden.
 • Het bedrijf houdt toegangsgegevens bij van de mensen die de vernietiging uitvoeren.
 • Het bedrijf heeft bekwaam en ervaren personeel in dienst om het vernietigingsproces uit te voeren of ontvangt indien nodig diensten van competente derde partijen.

10.1.2. Administratieve maatregelen

 • Het bedrijf werkt aan het vergroten van het bewustzijn van zijn werknemers die het vernietigingsproces zullen uitvoeren, op het gebied van informatiebeveiliging, persoonlijke gegevens en privacy van het privéleven.
 • Het bedrijf krijgt juridische en technische adviesdiensten om de ontwikkelingen op het gebied van informatiebeveiliging, privacy van privéleven, bescherming van persoonsgegevens en veilige vernietigingstechnieken te volgen en de nodige acties te ondernemen.
 • In gevallen waarin het bedrijf de vernietiging uitbesteedt aan derden vanwege technische of wettelijke vereisten, ondertekent het protocollen met de relevante derde partijen om persoonlijke gegevens te beschermen, en neemt het alle nodige zorg om ervoor te zorgen dat de relevante derde partijen voldoen aan hun verplichtingen in deze protocollen .
 • Het Bedrijf controleert regelmatig of de vernietigingsprocessen worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet en de voorwaarden en verplichtingen die zijn gespecificeerd in dit Beleid voor de Opslag en Vernietiging van Persoonsgegevens, en onderneemt de nodige acties.

Alle transacties met betrekking tot het verwijderen, vernietigen en anonimiseren van persoonsgegevens worden geregistreerd en deze gegevens worden minimaal drie jaar bewaard, met uitsluiting van andere wettelijke verplichtingen.

 1. HANDHAVING
 • Het beleid treedt in werking vanaf de publicatiedatum.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de Commissie Bescherming Persoonsgegevens om het beleid in het hele bedrijf bekend te maken en de nodige updates door te voeren.

12.UPDATE EN COMPATIBILITEIT

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Beleid voor de Verwerking en Bescherming van Persoonsgegevens of dit Beleid voor de Opslag en Vernietiging van Persoonsgegevens als gevolg van wijzigingen in de Wet, in overeenstemming met de besluiten van de Instelling of in lijn met ontwikkelingen in de sector of de gebied van de informatica.

Wijzigingen in dit Beleid voor de opslag en vernietiging van persoonsgegevens worden onverwijld in de tekst vastgelegd en uitleg over de wijzigingen wordt aan het einde van het beleid bekendgemaakt.

KVKK-informatietekst

WODEHK.NL

INFORMATIETEKST OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw privacy en veilig winkelen zijn belangrijk voor ons, uw veiligheidsrechten zijn ons principe.

1- Doel van de informatietekst en de positie van ons bedrijf als gegevensbeheerder:

Het is een belangrijk vraagstuk voor de bescherming van persoonsgegevens. Als gegevensbeheerder van WODEHK.NL(BEDRIJF) heeft deze verduidelijkingstekst tot doel de klanten te informeren over de verwerkingsactiviteiten van persoonsgegevens die door wodehk.nl worden uitgevoerd in overeenstemming met de genoemde wet om te voldoen aan wet nr. 6698 (“KVK-wet”) en hun persoonlijke gegevens Het wordt toegankelijk gemaakt voor echte personen (“Relevante persoon”).

2- Definitie van gegevensbeheerder, gegevensverzamelingsmethode en juridische reden:

WODEHK.NL verzamelt als verwerkingsverantwoordelijke gedeeltelijk of volledig de persoonlijke gegevens die aan haar worden overgedragen door de relevante personen die de gespecificeerde velden invullen tijdens het doen van aankopen op de website wodehk.nl, door cookies op de site en door het invullen van de gespecificeerde velden bij het lid worden, als de relevante personen lid willen worden van de site. Het kan mondeling, schriftelijk of elektronisch worden verzameld via automatische methoden, via onze website, sociale mediakanalen, partijen waarmee we zakelijke relaties hebben en/of. of van wie wij diensten ontvangen als aanvulling op onze activiteiten, gecontracteerde organisaties en andere soortgelijke kanalen, en verwerkt als gegevensbeheerder.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt en gedeeld binnen het kader van de voorwaarden en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals gespecificeerd in de artikelen 5 en 6 van de wet en in overeenstemming met de juridische redenen en doeleinden gespecificeerd in artikel 2 van deze informatietekst.

In deze context voert het bedrijf zijn commerciële activiteiten uit, voert het de bestellingen uit van degenen die op de website van het bedrijf winkelen, voert het verkoopcontract uit, waarborgt de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het verkoopcontract, zorgt voor de uitvoering van de diensten die aan de leden worden aangeboden. op de site, doet suggesties aan de leden op de site op basis van hun speciale gewoonten wanneer ze de site betreden. Het verwerkt de persoonlijke gegevens van leden om een ​​ledenspecifieke pagina te ontwerpen en deelt deze met de relevante ontvangersgroep. Het bedrijf verwerkt persoonlijke gegevens om het gebruik van de website te vergroten, om de veiligheid van de diensten die op de site worden aangeboden te garanderen, en slaat ook verkeersinformatie op de site op om aan zijn verplichtingen te voldoen in het kader van wet nr. 5651.

Deze gegevensverwerkingsactiviteiten zijn gebaseerd op juridische redenen, zoals de noodzaak om persoonsgegevens van de partijen bij het contract te verwerken, op voorwaarde dat deze rechtstreeks verband houden met de totstandkoming of uitvoering van een contract, de gegevensverwerking verplicht is voor het opstellen, uitoefenen of beschermen van een recht, en de opslag van verkeersinformatie is duidelijk vastgelegd in de wet.

Als de relevante persoon ook toestemming geeft voor elektronische commerciële communicatie, verzendt het bedrijf de relevante campagne-informatie naar het gewenste contactadres voor marketingdoeleinden via een externe oplossingspartner om deze communicatie te garanderen.

Er wordt videobewaking uitgevoerd met camera’s in de vestiging wodehk.nl om de veiligheid van personeel en klanten te garanderen. Deze gegevensverwerkingsactiviteit is gebaseerd op de juridische reden dat gegevensverwerking verplicht is voor het vaststellen, uitoefenen of beschermen van een recht.

Persoonlijke gegevens van websitebezoekers worden gebruikt om de marketingstrategieën van het bedrijf te bepalen en geplande aanbevelingen te ontwikkelen op basis van de gewoonten van leden. Voor dit doeleinde vindt u ook uitleg in het cookiebeleid van het bedrijf. Bezoekers van de site kunnen op elk moment de gewenste cookies verwijderen met behulp van de methoden die zijn gespecificeerd in het Cookiebeleid.

3-Verzamelde persoonlijke gegevens

Naam, achternaam, TR ID-nummer, adres, contactgegevens van de mensen die op wodehk.nl winkelen, voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, contactgegevens, winkelgeschiedenis, informatie over klanttransacties (aangekocht product, levering) van de mensen die lid zullen worden van de site, transactiedatum, gewenste betalingsmethode), opmerkingen van siteleden op productpagina’s en evaluaties van producten.

4-Doel van het verwerken van persoonsgegevens van klanten:

Om u beter van dienst te kunnen zijn, en in het bijzonder de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens nr. 6698, de wet nr. 5651 betreffende de regulering van publicaties op internet en de bestrijding van misdaden gepleegd via deze publicaties, en de relevante secundaire wetgeving, de wet nr. 6563 over de regulering van de elektronische handel en de relevante secundaire wetgeving, in het kader van de wettelijke verplichting die voortvloeit uit het Turkse wetboek van strafrecht nr. 5237 en relevante wetgeving; Zij vraagt ​​uw persoonsgegevens om haar doeleinden en wettelijke verplichtingen te kunnen vervullen. Op basis van uw uitdrukkelijke toestemming worden deze persoonlijke gegevens gebruikt voor het plannen, monitoren en ontwikkelen van de processen van levering, verkoop en contractuitvoering, marketing, promotie en after-sales ondersteunende diensten van de producten en diensten die door ons bedrijf worden aangeboden, om u te voorzien van verschillende voordelen en om u reclame, promotie en verkoop te bieden die persoonlijk geschikt voor u zijn, informatie, promotie, campagneaankondiging, beheer van klantrelaties, ontwerp en/of uitvoering van lidmaatschapstransacties, ontwerp en/of uitvoering. van reclame- en/of promotie- en/of marketingactiviteiten in digitale en/of andere media, bedrijfscommunicatieactiviteiten, klantrelatiebeheerprocessen, enquêtes en klanttevredenheidsonderzoek en allerlei soorten communicatie met als doel het verlenen van diensten in dit kader,

Om de juridische en commerciële veiligheid te garanderen van mensen die een zakelijke relatie met ons bedrijf hebben, voor sollicitaties en HR-aanvragen, en om diensten in dit kader te verlenen.

– In overeenstemming met de wet en de regels van eerlijkheid,

– Accuraat en up-to-date wanneer dat nodig is,

-Voor specifieke, duidelijke en legitieme doeleinden,

-gerelateerd aan het doel waarvoor ze worden verwerkt, beperkt en evenredig zijn, en

-Op voorwaarde dat ze worden bewaard gedurende de periode die is bepaald in de relevante wetgeving of noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt,

Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van de verwerkingsvoorwaarden en -doeleinden vermeld in de artikelen 5 en 6 van de wet.

5-Aan wie en voor welk doel de verwerkte persoonsgegevens kunnen worden overgedragen:

Persoonlijke gegevens van klanten worden verwerkt in overeenstemming met de artikelen 8 en 9 van de wet, inclusief het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden door bedrijfseenheden om de relevante personen te laten profiteren van de producten en diensten aangeboden door obirayakkabi.com en het uitvoeren van de relevante bedrijfsprocessen, planning en uitvoering van commerciële en/of zakelijke strategieën. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met natuurlijke personen of privaatrechtelijke rechtspersonen, onze zakenpartners, leveranciers, wettelijk bevoegde openbare instellingen en organisaties binnen het kader van de voorwaarden en doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals gespecificeerd in de Algemene Voorwaarden. Lidwoord.

6-Persoonlijke gegevensontvangergroepen

Het bedrijf, met de relevante afdelingen die diensten verlenen om de activiteiten en bedrijfsprocessen van het bedrijf voort te zetten, in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden en voor zover vereist door deze doeleinden, rekening houdend met de redenen voor gegevensverwerking,

Artikel 6698 van wet nr. 6698 is van toepassing op binnenlandse en/of internationale dienstverleners die namens het bedrijf persoonsgegevens verwerken, in overeenstemming met de bovengenoemde doeleinden en met aandacht voor de redenen voor de gegevensverwerking. 8 en m. In het kader van de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals gespecificeerd in artikel 9 (logistiekbedrijven, callcenterbedrijven die klantenservice verlenen, bedrijven die databases en infrastructuur aanbieden, bedrijven die sms- en e-mailverzenddiensten aanbieden), worden persoonsgegevens gespecificeerd in de artikelen 8 en 9 van de KVK-wet. Het kan worden overgedragen in het kader van de overdrachtsvoorwaarden en -doeleinden.

Het bedrijf kan gegevens overdragen in overeenstemming met de juiste verzoeken van de rechtbanken en administratieve en gerechtelijke autoriteiten die wettelijk bevoegd zijn om informatie van het bedrijf op te vragen (arbitragecommissies voor consumenten, rechtbanken, enz.).

De persoonlijke gegevens die het bedrijf via zijn website verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde clouddatabase op de servers van de externe oplossingspartner in het buitenland.

Het bedrijf geeft de naam, achternaam en contactgegevens van de gegevenseigenaren die commerciële communicatie met het bedrijf mogelijk maken, door aan de externe oplossingspartner om deze communicatie te garanderen.

Om verbeteringen in de diensten die via de elektronische handelssite worden aangeboden te identificeren en om de klanttevredenheid te bepalen, bezorgt het bedrijf e-mails met tevredenheidsonderzoeken aan sitegebruikers via een externe oplossingspartner in het land.

Marketing via elektronische berichten

Om gepersonaliseerde kortingen of puntencampagnes te bepalen door het winkelgedrag en de persoonlijke gegevens van de gegevenseigenaar te analyseren, om het product te identificeren dat bij de klant past, om deze informatie te matchen met de naam, achternaam en contactgegevens, om deze inhoud over te dragen naar het contactadres van de persoon via een externe oplossingspartner. Er wordt expliciete toestemming verkregen.

Indien de relevante persoon toestemming geeft voor elektronische commerciële communicatie, verzendt het bedrijf de relevante campagne-informatie naar het gewenste contactadres voor marketingdoeleinden via de bedrijven waarvan het diensten ter zake afneemt.

Uw rechten in overeenstemming met artikel 11 van de Wet bescherming persoonsgegevens nr. 7-6698;

Door te solliciteren op wodehk.nl, uw persoonlijke gegevens;

 1. a) leren of het al dan niet is verwerkt,
 2. b) informatie opvragen indien verwerkt,
 3. c) het doel van de verwerking leren kennen en of deze wordt gebruikt in overeenstemming met het doel ervan,

ç) Het kennen van de derde partijen aan wie het wordt overgedragen in binnen- en buitenland,

 1. d) Correctie verzoeken als deze onvolledig/onjuist is verwerkt,
 2. e) Verzoek om verwijdering/vernietiging binnen het kader van de voorwaarden vastgelegd in artikel 7 van de Wet bescherming persoonsgegevens nr. 6698,
 3. f) Het verzoeken om kennisgeving van de transacties die zijn uitgevoerd in overeenstemming met de paragrafen (d) en (e) hierboven aan derden aan wie deze zijn overgedragen,
 4. g) bezwaar maken tegen een resultaat dat voor u ongunstig is als gevolg van analyse uitsluitend door automatische systemen,

In uw aanvraag met betrekking tot uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 11 van de Wet bescherming persoonsgegevens nr. 8-6698;

 1. a) Uw naam, achternaam en handtekening als de aanvraag schriftelijk is,
 2. b) Voor burgers van de Republiek Turkije, T.R. uw identificatienummer, uw nationaliteit als u een buitenlander bent, uw paspoortnummer of uw identificatienummer, indien van toepassing,
 3. c) Uw woon- of werkplekadres waarvoor kennisgeving moet worden gedaan,
 4. d) Uw e-mailadres, telefoon- en faxnummer, indien van toepassing,
 5. d) Uw onderwerp van verzoek,

Het is verplicht om eventuele informatie en documenten over het onderwerp bij de aanvraag te voegen.

– U kunt uw schriftelijke sollicitaties ter attentie van de afdeling Human Resources sturen, door de benodigde documenten bij te voegen, naar het adres, als verwerkingsverantwoordelijke, wodehk.nl Turgut Reis Buurt Yesilkent Straat no12/a Sultanbeyli/İstanbul. U kunt het aanvraagformulier hier openen.

– U kunt een e-mail sturen vanaf uw KEP-adres naar het geregistreerde elektronische postadres (KEP) dat is geregistreerd op de website van ons bedrijf,

– U kunt een e-mail sturen naar contact@wodehk.nl met een beveiligde elektronische handtekening of vanaf het e-mailadres dat u aan ons bedrijf heeft verstrekt en in ons systeem heeft geregistreerd.

Uw aanvraag moet worden ingediend in overeenstemming met de 2e paragraaf van het 5e artikel getiteld “Aanvraagprocedure” van de “Kennisgeving aan de verantwoordelijke voor de verwerking over de aanvraagprocedures en -beginselen”. Uw aanvraag wordt door ons bedrijf beoordeeld en, afhankelijk van de aard van uw aanvraag, uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen kosteloos afgerond; Indien de procedure echter extra kosten met zich meebrengt, kunnen er kosten in rekening worden gebracht volgens het tarief dat is vastgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens.

9-Maatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens

Bescherming van persoonlijke gegevens is een belangrijk onderwerp voor wodehk.nl. www.buluttabul.com neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of verlies, misbruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging van deze informatie, om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en om alle noodzakelijke technische en administratieve maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid te waarborgen en verbindt zich ertoe de nodige zorgvuldigheid te betrachten. Ondanks het nemen van de nodige informatiebeveiligingsmaatregelen in het kader van deze verbintenis, zal wodehk.nl, in het geval dat persoonlijke gegevens beschadigd raken of door derden worden verkregen als gevolg van aanvallen op de website en het systeem, u en de Bescherming Persoonsgegevens onmiddellijk op de hoogte stellen. Raad van deze situatie.

10-Uw persoonlijke gegevens nauwkeurig en actueel houden

Gebruiker(s) erkennen dat het belangrijk is dat de informatie die zij op de website delen juist is en actueel wordt gehouden, in termen van hun vermogen om hun rechten over hun persoonlijke gegevens uit te oefenen in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens nr. 6698 en andere relevante wetgeving, en dat de verantwoordelijkheden die voortkomen uit het verstrekken van onjuiste informatie volledig hun eigen verantwoordelijkheid zullen zijn, zo verklaarden zij.

11-Verwijdering, vernietiging of anonimisering van uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens verwerkt voor de doeleinden gespecificeerd in deze “Gebruiksvoorwaarden en Privacy/Beleid en informatietekst voor persoonlijke gegevens”; Wanneer het doel dat verwerking vereist in overeenstemming met artikel 7/f.1 van wet nr. 6698 is geëlimineerd en de door andere wetgeving bepaalde termijnen zijn verstreken, kan het worden verwijderd/vernietigd/geanonimiseerd en zal het door ons blijven worden gebruikt.

12- Wijzigingen die moeten worden aangebracht in het privacybeleid/bescherming van persoonlijke gegevens en de informatietekst

wodehk.nl kan wijzigingen aanbrengen in deze “Informatietekst over de verwerking van persoonsgegevens”. Deze wijzigingen worden onmiddellijk van kracht zodra de nieuwe gewijzigde tekst op www.buluttabul.com wordt geplaatst.

13- Updateperiode:

Het Bedrijf kan op elk moment wijzigingen aanbrengen in deze “Informatietekst in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens” in overeenstemming met de economische en commerciële beslissing van het Bedrijf of de principebeslissingen van de Raad voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

Geachte contactpersoon/gegevenseigenaar;

Na het lezen van deze verduidelijkingstekst kunt u het volgende document “EXPRESS TOESTEMMINGSVERKLARING” downloaden naar uw computer en uw verzoek indienen bij ons bedrijf in overeenstemming met de instructies.

KVKK-beleid

WODEHK.NL

PERSOONLIJKE GEGEVENSVERWERKING EN BESCHERMINGSBELEID

 

HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE

 • INGANG

Met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de bescherming van de gegevens van de mensen van wie gegevens worden verwerkt een basisbehoefte geworden voor elk bedrijf. Om deze reden betrachten wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid, vooral met betrekking tot de toegang tot de privélevens en informatie van mensen, en nemen wij in dit opzicht effectieve en afschrikkende maatregelen partijen en instellingen waarmee wij samenwerken, kortom ons bedrijf, direct of indirect. Het hoofddoel van ons bedrijfsgegevensbeleid is transparant zijn naar iedere persoon van wie wij gegevens verwerken. Met dit beleid bepaalt en implementeert ons bedrijf WODEHK.NL (BEDRIJF) onze regels voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het kader van de principes van transparantie en openheid.

 

1.2. DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED VAN HET BELEID

Het hoofddoel van dit beleid is het beschermen van de fundamentele rechten en vrijheden van de personen wier gegevens worden verwerkt, met name de privacy van het privéleven, bij de verwerking van persoonsgegevens en, in die zin, het waarborgen van de transparantie van elke activiteit die wordt uitgevoerd door ons bedrijf door middel van openbaarmaking. De reikwijdte van deze beleidsbepalingen omvat alle persoonsgegevens van de personen van wie wij de gegevens direct of indirect verwerken. 

1.3. IMPLEMENTATIE VAN DE WETGEVING

In geval van onverenigbaarheid tussen de geldende wetgeving en ons beleid, zal de geldende wetgeving eerst worden toegepast, en als er een ander beleid of regelgeving over hetzelfde onderwerp bestaat voor meer specifieke doeleinden dan dit basisbeleid, zullen artikelen met bijzondere bepalingen worden toegepast. eerst toegepast. Bepalingen van ander beleid en documenten die in strijd zijn met dit beleid en relevante wetgeving zijn niet van toepassing. 

DEEL 2: KWESTIES IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1. ALGEMENE PRINCIPES BIJ DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

2.1.1 Naleving van de wet en eerlijkheidsregels

Bij het verwerken van gegevens van mensen moeten de gegevens worden verkregen en verwerkt in overeenstemming met de wet en de regels van eerlijkheid. Ons bedrijf verwerkt persoonsgegevens met maximale gevoeligheid en controle, in overeenstemming met de wet en de regels van eerlijkheid.

2.1.2 Wees nauwkeurig en actueel wanneer dat nodig is

De verwerkte gegevens moeten accuraat en actueel zijn wanneer dit nodig is om de gegevens van personen bij te werken. Mijn bedrijf controleert op elk verwerkingsniveau de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens en treft de nodige voorbereidingen om deze indien nodig actueel te houden.

 2.1.3 Verwerking voor specifieke, duidelijke en legitieme doeleinden

Bij de verwerking van gegevens moet duidelijk zijn welke gegevens worden verwerkt, hoeveel daarvan wordt verwerkt en met welk doel deze worden verwerkt, en deze moet rechtmatig zijn, dat wil zeggen legitiem. Ons bedrijf verwerkt gegevens alleen voor legitieme doeleinden en zorgt ervoor dat de gegevens die tijdens deze verwerking worden verkregen specifiek zijn. Ons bedrijf verwerkt gegevens op een duidelijke en open manier om ervoor te zorgen dat de verkregen informatie niet voor andere doeleinden wordt gebruikt en geen aanleiding geeft tot misverstanden.

2.1.4 Gerelateerd zijn aan het doel van de verwerking, beperkt en proportioneel

Gegevens moeten op een gecontroleerde manier worden verwerkt die trouw is aan het doel van de verwerking, beperkt is tot dat doel en evenredig is aan dat doel. Bij het verwerken van gegevens verwerkt ons bedrijf de gegevens van data-eigenaren op een afgemeten manier, alleen in overeenstemming met en beperkt tot het doel waarvoor ze worden verwerkt.

2.1.5 Bewaring gedurende de periode voorzien in de relevante wetgeving of noodzakelijk voor het doel waarvoor ze worden verwerkt

Verwerkte persoonsgegevens moeten worden verwerkt met het oog op maximale bescherming in overeenstemming met de termijn in de relevante wetgeving of de termijn vermeld in het betreffende doel. In deze context bewaart ons bedrijf in de eerste plaats persoonsgegevens binnen een beperkte periode, indien in de relevante wetgeving een termijn is bepaald voor de opslag van persoonsgegevens. Indien in de wetgeving geen termijn is vastgelegd of er geen wettelijke reden bestaat om de gegevens langer te bewaren, bewaart ons Bedrijf persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is voor het doel waarvoor ze worden verwerkt. Zo wordt de veiligheid van gegevenseigenaren op het maximale niveau gewaarborgd. (Voor gedetailleerde informatie, zie paragraaf 6.4). Onze medewerkers, die in overeenstemming met dit beleid en alle relevante wetgeving gegevensverwerker zijn, zijn verplicht tot geheimhouding van persoonsgegevens voor onbepaalde tijd.

2.2 VOORWAARDEN VOOR HET VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS

2.2.1 Voorwaarden voor het verwerken van persoonsgegevens

Ons bedrijf verwerkt de gegevens van gegevenseigenaren in overeenstemming met de wet en de voorwaarden van de relevante wetgeving hieronder.

2.2.2. Voorwaarden Verwerking Algemene Persoonsgegevens

Concept van algemene gegevens: Alle soorten persoonlijke gegevens die door ons bedrijf worden verwerkt en die niet vallen in de categorie bijzondere gegevens die in deze sectie wordt gespecificeerd, vormen de categorie algemene persoonlijke gegevens.

Algemene voorwaarde: Persoonsgegevens mogen niet worden verwerkt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

Uitzonderingen: In geval van één van de volgende voorwaarden is het mogelijk om persoonsgegevens te verwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon:

 1. a) Het is duidelijk voorgeschreven door de wet.
 2. b) Het is noodzakelijk voor de bescherming van het leven of de fysieke integriteit van de persoon of iemand anders die vanwege feitelijke onmogelijkheid niet in staat is zijn/haar toestemming te geven of wiens toestemming geen wettelijke geldigheid heeft.
 3. c) Het is noodzakelijk om persoonsgegevens van de partijen bij het contract te verwerken, op voorwaarde dat deze rechtstreeks verband houden met de totstandkoming of uitvoering van een contract.

ç) Het is verplicht voor de gegevensbeheerder om aan zijn wettelijke verplichting te voldoen.

 1. d) Het is door de betrokkene openbaar gemaakt.
 2. e) Gegevensverwerking is verplicht voor de vaststelling, uitoefening of bescherming van een recht.
 3. f) Het is verplicht om gegevens te verwerken voor de legitieme belangen van de verantwoordelijke voor de verwerking, op voorwaarde dat dit de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet schaadt.

2.2.3. Voorwaarden voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens

Concept van speciaal gekwalificeerde gegevens: gegevens over het ras, de etnische afkomst, het politieke denken, de filosofische overtuiging, de religie, sekte of andere overtuigingen, het uiterlijk en de kleding, het lidmaatschap van een vereniging, een stichting of een vakbond, de gezondheid, het seksuele leven, de strafrechtelijke veroordeling en veiligheidsmaatregelen, zoals evenals biometrische en genetische gegevens zijn bijzondere persoonsgegevens.

Algemene voorwaarde: Het is verboden bijzondere persoonsgegevens te verwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Uitzonderingen en bijzondere situaties: Andere persoonsgegevens dan de gezondheid en het seksuele leven vermeld in de eerste paragraaf kunnen worden verwerkt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de relevante persoon in de door de wet bepaalde gevallen.

 • Ons bedrijf verkrijgt de uitdrukkelijke toestemming van de relevante gegevenseigenaren bij het verwerken en opslaan van bijzondere gegevens met betrekking tot het bijhouden van gegevens over particuliere gezondheidsproblemen.

Persoonsgegevens met betrekking tot de gezondheid en het seksuele leven kunnen alleen worden gebruikt door personen die een geheimhoudingsplicht hebben of door geautoriseerde instellingen en organisaties met het oog op de bescherming van de volksgezondheid, preventieve geneeskunde, medische diagnose, uitvoering van behandelings- en zorgdiensten, planning en beheer van gezondheidsdiensten en de financiering ervan, kunnen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon worden verwerkt.

Voorwaarden College Bescherming Persoonsgegevens: Bij de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is het tevens noodzakelijk om adequate, door het College vastgestelde maatregelen te treffen.

DEEL 3: BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

3.1. BEVEILIGING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ons bedrijf voldoet aan het 12e artikel van de Wet bescherming persoonsgegevens. Conform het artikel worden naar gelang de technologische mogelijkheden en uitvoeringskosten allerlei technische en administratieve maatregelen genomen om een ​​rechtmatige verwerking van persoonsgegevens te waarborgen. Persoonlijke gegevens verzameld door gegevensbeheerders en gegevensverwerkers,

1 ARTIKEL 12 – (1) Gegevensbeheerder;

 1. a) Om onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen,
 2. b) Om onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen,
 3. c) Zij moet alle noodzakelijke technische en administratieve maatregelen nemen om het passende beveiligingsniveau te garanderen om de bewaring van persoonsgegevens te garanderen. Ze kunnen niet aan anderen worden bekendgemaakt in strijd met de bepalingen van deze wet en kunnen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan verwerking.

Er is aan het bedrijfspersoneel de nodige training gegeven met betrekking tot technische kwesties; Er wordt bewustzijn bij medewerkers over dit onderwerp gecreëerd en er worden inspecties uitgevoerd. Binnen ons bedrijf is dan ook deskundig personeel werkzaam. De relevante afdeling van ons bedrijf en het door ons gecontracteerde juridische adviesbureau werken op dit gebied samen.

3.1.1. Maatregelen die zijn genomen om een ​​rechtmatige verwerking van gegevens te garanderen

De belangrijkste technische en administratieve maatregelen die ons bedrijf heeft genomen om de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens te garanderen:

 • De verwerking van persoonsgegevens die binnen ons bedrijf wordt uitgevoerd, wordt gecontroleerd door technische systemen en gerapporteerd aan de relevante personen.
 • Verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd door de bedrijfsonderdelen van ons bedrijf; De vereisten waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat deze activiteiten voldoen aan de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vereist door wet nr. 6698, worden specifiek bepaald voor de activiteiten die door elke afdeling en relevante eenheid worden uitgevoerd.
 • Het waarborgen van de naleving van de wet en de naleving van de procedure die is opgesteld voor de relevante afdelingen wordt geïmplementeerd door middel van administratieve maatregelen, intern beleid en training.

3.1.2. Maatregelen genomen om onrechtmatige toegang te voorkomen

Ons bedrijf neemt, afhankelijk van de aard van de te beschermen gegevens, technische en administratieve maatregelen om onvoorzichtige of ongeoorloofde openbaarmaking, toegang, overdracht of enige andere vorm van onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

De belangrijkste technische en administratieve maatregelen die ons bedrijf heeft genomen om onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen:

 • Werknemers worden ervan op de hoogte gebracht dat zij de persoonlijke gegevens die zij hebben vergaard niet aan iemand anders mogen bekendmaken of voor andere doeleinden dan het doel van de verwerking kunnen gebruiken, in strijd met de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en alle andere relevante wetgeving, en dat deze verplichting gaan door nadat zij hun ambt hebben verlaten, en in dit opzicht worden van hen de nodige toezeggingen gedaan.
 • Contracten die onze onderneming sluit met personen aan wie op grond van de wet persoonsgegevens worden doorgegeven; Bepalingen waarin staat dat de personen aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven de nodige veiligheidsmaatregelen zullen nemen om persoonsgegevens te beschermen, worden toegevoegd en/of er worden wederzijds begripsteksten ondertekend.

3.1.3. Voorzorgsmaatregelen genomen voor het opslaan van persoonlijke gegevens in veilige omgevingen

Ons bedrijf neemt de nodige technische en administratieve maatregelen om persoonsgegevens in beveiligde omgevingen op te slaan en vernietiging, verlies of wijziging voor onrechtmatige doeleinden te voorkomen.

De belangrijkste technische en administratieve maatregelen die ons bedrijf heeft genomen om persoonsgegevens in beveiligde omgevingen op te slaan:

 • Er worden systemen gebruikt die compatibel zijn met de technologische ontwikkelingen om persoonsgegevens in beveiligde omgevingen op te slaan.
 • Back-upprogramma’s worden in overeenstemming met de wet gebruikt om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens veilig worden opgeslagen.
 • Niet-digitale gegevens worden in afgesloten kasten bewaard en zijn alleen toegankelijk voor geautoriseerde personen.

3.2. CONTROLE

Overeenkomstig artikel 12, derde lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om in zijn eigen instelling of organisatie de nodige inspecties uit te voeren of te laten uitvoeren om de uitvoering van de bepalingen van deze wet te verzekeren. .

3.2.1. Controle van de voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen om persoonlijke gegevens te beschermen

Ons bedrijf voert de nodige inspecties uit en/of laat deze uitvoeren om de hierboven beschreven gegevensbeveiliging te waarborgen en de regelmaat en continuïteit van de genomen maatregelen te waarborgen.

2(3) De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht om in zijn eigen instelling of organisatie de nodige inspecties uit te (laten) voeren om de uitvoering van de bepalingen van deze wet te verzekeren.

Deze auditresultaten worden gerapporteerd aan de relevante afdeling of het management in het kader van het interne functioneren van ons bedrijf, en de noodzakelijke activiteiten om de genomen maatregelen te verbeteren worden uitgevoerd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere wetgeving en dit bedrijfsbeleid.

3.3. BEVEILIGING

Ons bedrijf neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen, binnen de reikwijdte van de mogelijkheden en in overeenstemming met de aard van de te beschermen persoonsgegevens, om de openbaarmaking en overdracht van persoonsgegevens in strijd met de bepalingen van de wet en het beleid, de toegang tot deze gegevens en transacties die het gevolg zijn van andere veiligheidstekortkomingen die zich kunnen voordoen.

Als de technologie het toelaat, worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen bij de verwerking van persoonsgegevens en is het essentieel om de genomen maatregelen te actualiseren en te verbeteren. Bij het uitvoeren en begeleiden van deze werkzaamheden werken de desbetreffende afdeling van ons bedrijf en het door ons gecontracteerde juridisch adviesbureau op gecoördineerde wijze samen.

3.4. ONGEAUTORISEERDE OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Op het gebied van misdrijven die verband houden met ongeoorloofde openbaarmaking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de artikelen 135 tot en met 140 van het Turkse Wetboek van Strafrecht nr. 5237 en alle relevante wetgeving van toepassing. Ons bedrijf informeert medewerkers en relevante personen over de bepalingen van alle relevante wetgeving. Illegale registratie van persoonsgegevens, het illegaal geven, verspreiden of in beslag nemen van persoonsgegevens aan iemand anders, het niet vernietigen van gegevens binnen het systeem, zelfs nadat de door de wet bepaalde termijnen zijn verstreken, en in strijd met artikel 7/3 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens; Natuurlijke personen die persoonlijke gegevens niet verwijderen of anonimiseren ondanks het verdwijnen van de legitieme redenen voor het opslaan of verwerken van persoonlijke gegevens, worden gestraft met gevangenisstraf volgens artikel 138 van het Turkse Wetboek van Strafrecht. De procedures en principes met betrekking tot het verwijderen, vernietigen of anonimiseren van persoonsgegevens worden geregeld door de verordening.

Volgens de bepalingen van het Turkse Wetboek van Strafrecht wordt de persoon die op onrechtmatige wijze persoonsgegevens aan iemand anders verstrekt, deze gegevens op onrechtmatige wijze verspreidt of verkrijgt, gestraft met een gevangenisstraf van twee tot vier jaar, en de persoon die dit misdrijf pleegt door misbruik te maken van de gemak geboden door een bepaald beroep of een bepaalde kunst. De persoon wordt gestraft voor de gekwalificeerde vorm van de straf. Elke werknemer van het bedrijf die het misdrijf begaat van het bekijken, verkrijgen of hacken van persoonlijke gegevens zonder toestemming om persoonlijke gegevens te verwerken, zal onverwijld worden gerapporteerd aan de eigenaar van de persoonlijke gegevens, het parket en de relevante autoriteiten, en de nodige procedures zullen tegen hem worden uitgevoerd. en hij zal worden gestraft vanwege de gekwalificeerde aard van de misdaad.

In overeenstemming met de bepaling die is geregeld onder de titel Misdrijven in de Wet bescherming persoonsgegevens, worden administratieve boetes ook opgelegd aan degenen die hun informatieplicht of hun verplichtingen met betrekking tot gegevensbeveiliging niet nakomen, degenen die zich niet houden aan de beslissingen genomen door het bestuur, of degenen die in strijd handelen met de verplichting om zich te registreren en het register van gegevensbeheerders op de hoogte te stellen.

DEEL 4: ORGANISATORISCHE MAATREGELEN VAN HET BEDRIJF VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Volgens de Verordening Gegevensbeheerders heeft ons bedrijf de functie van de contactpersoon als aanspreekpunt beperkt, zodat de verzoeken van de relevante personen aan de gegevensbeheerder snel en effectief worden beantwoord. Op deze manier is het de bedoeling om op de snelste en meest beschrijvende manier te reageren op de problemen of vragen van data-eigenaren wier persoonsgegevens worden verwerkt, maar de contactfunctionaris is wettelijk niet bevoegd om de verwerkingsverantwoordelijke te vertegenwoordigen. Om deze reden heeft ons bedrijf, afgezien van het verstrekken van informatie, geen andere plicht of bevoegdheid dan het beantwoorden van de vragen van de persoon die contact opneemt met het bedrijf en de eigenaar van de gegevens of de contactpersoon in overeenstemming met de wet en om ons bedrijf hierover te informeren.

 Zodra ons bedrijf op de hoogte wordt gebracht door de contactpersoon, zal de door ons bedrijf aangewezen geautoriseerde afdeling of instelling zo snel mogelijk actie ondernemen met betrekking tot het probleem en de noodzakelijke procedure worden uitgevoerd. Tijdens deze transacties wordt de eigenaar van de persoonlijke gegevens of de relevante persoon geïnformeerd over al deze transacties en procedures, en indien nodig zullen er interviews worden afgenomen met de eigenaar van de persoonlijke gegevens of de relevante persoon door de geautoriseerde afdeling of instelling van ons bedrijf.

SECTIE 5: DERDE PARTIJEN AAN WAAR PERSOONSGEGEVENS WORDEN OVERGEDRAGEN EN DE DOELEINDEN VAN DE OVERDRACHT

In overeenstemming met de artikelen 8 en 9 van de KVK-wet (zie sectie 2/rubriek 2.1.5) kan ons bedrijf de persoonsgegevens van de gegevenseigenaren die door het beleid worden beheerd, overdragen aan de onderstaande categorieën van personen:

Ons bedrijf;

(i) Aan zakenpartners,

(ii) Aan zijn leveranciers,

(iii) Aan zijn aandeelhouders,

(iv) Aan zijn functionarissen,

(v) Wettelijk geautoriseerde publieke instellingen en organisaties

(vi) Aan wettelijk geautoriseerde particuliere rechtspersonen

De reikwijdte van de bovengenoemde personen aan wie de overdracht plaatsvindt en de doeleinden van de gegevensoverdracht worden hieronder vermeld.

ARTIKEL 10-(1)-c) Aan wie en voor welk doel de verwerkte persoonsgegevens kunnen worden overgedragen,

PERSOONGROEPEN DIE OVERGEDRAGEN WORDEN

DEFINITIE

DOEL VAN GEGEVENSOVERDRACHT

Aandeelhouders

Echte personen die aandeelhouders van het bedrijf zijn

Volgens de bepalingen van de relevante wetgeving is het beperkt tot de doeleinden van de activiteiten die het uitvoert in het kader van het vennootschapsrecht, evenementenbeheer en bedrijfscommunicatieprocessen.

Ambtenaren van het bedrijf

Bestuursleden van het bedrijf en andere bevoegde echte personen

In overeenstemming met de bepalingen van de relevante wetgeving worden overdrachten beperkt tot het ontwerpen van strategieën met betrekking tot de commerciële activiteiten van het bedrijf, waarbij het hoogste niveau van management en auditdoeleinden wordt gewaarborgd.

Wettelijk geautoriseerde openbare instellingen en organisaties

Openbare instellingen en organisaties die bevoegd zijn om informatie en documenten van het bedrijf te ontvangen in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen

Overdrachten worden beperkt tot het doel dat wordt gevraagd door de relevante openbare instellingen en organisaties binnen hun wettelijke bevoegdheid.

Wettelijk geautoriseerde particuliere rechtspersonen

Rechtspersonen van openbare instellingen en organisaties die bevoegd zijn om informatie en documenten van het bedrijf te ontvangen in overeenstemming met de bepalingen van de relevante wetgeving

Overdrachten worden beperkt tot het doel dat wordt gevraagd door de relevante privaatrechtelijke personen binnen hun wettelijke bevoegdheid.

Leverancier

Het definieert de partijen die contractuele diensten verlenen aan het bedrijf in overeenstemming met de orders en instructies van het bedrijf tijdens het uitvoeren van de commerciële activiteiten van het bedrijf.

De overdracht vindt plaats met het oog op het leveren van de diensten die het bedrijf van de leverancier afneemt en die nodig zijn voor het uitvoeren van de commerciële en organisatorische activiteiten van het bedrijf.

 

HOOFDSTUK 6: VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS, BEWAARTERMIJN EN GEGEVENSINVENTARISATIE

6.1. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS BEDRIJF

Ons bedrijf, persoonlijke gegevens die zijn verwerkt in overeenstemming met de uitleg in artikel 7 van de Wet bescherming persoonsgegevens nr. 6698 en artikel 138 van het Turkse Wetboek van Strafrecht nr. 5237 en waarvan het doel van verwerking en opslag vervolgens is geëlimineerd, heeft de rechten die voortvloeien uit het Turkse Wetboek van Koophandel, alle relevante wettelijke bepalingen. Ons bedrijf verwijdert of verwijdert gegevens zoals vermeld in artikel 7 van de Wet bescherming persoonsgegevens, op basis van de beslissing die moet worden genomen op basis van de rechten en de principes die in dit beleid zijn uiteengezet. (zie sectie 2.2.1(e) en (f)) of op uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar van de gegevens, op een manier die de belangen van zijn commerciële leven niet schaadt, of vernietigd of geanonimiseerd wordt.

6.2 VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS, BEWAARPERIODE EN GEGEVENSINVENTARISATIE

6.2.1. Verwijdering en vernietiging van persoonlijke gegevens

Het verwijderen van persoonsgegevens wordt in artikel 8 van de verordening gedefinieerd als “het proces waarbij persoonsgegevens op enigerlei wijze ontoegankelijk en onbruikbaar worden gemaakt voor relevante gebruikers”. Vernietiging van persoonsgegevens wordt in artikel 9 van de verordening gedefinieerd als “het proces waarbij persoonsgegevens voor wie dan ook ontoegankelijk, onherstelbaar en onbruikbaar worden gemaakt”.

6.2.2. Methoden voor het verwijderen van persoonlijke gegevens

 1. a) Applicatietype Cloud Solutions as a Service (Office365, Salesforce, etc.)

De gegevens in het cloudsysteem worden verwijderd door het geven van de verwijderopdracht. Terwijl het genoemde proces plaatsvindt, heeft de betreffende gebruiker niet de bevoegdheid om verwijderde gegevens op het cloudsysteem te herstellen.

 1. b) Persoonsgegevens op papier

Persoonlijke gegevens op papier worden verwijderd via de black-outmethode. De black-outmethode wordt gedaan door waar mogelijk de persoonlijke gegevens op het betreffende document af te snijden, en in gevallen waarin dit niet mogelijk is, door de relevante gebruikers onzichtbaar te maken door gebruik te maken van vaste inkt op een manier die met technologische oplossingen onomkeerbaar en onleesbaar is.

 1. c) Office-bestanden op de centrale server

Het gaat om het verwijderen van het bestand met de verwijderopdracht in het besturingssysteem of het verwijderen van de toegangsrechten van de betreffende gebruiker tot het bestand of de map waarin het bestand zich bevindt.

 1. d) Persoonlijke gegevens op draagbare media

Persoonlijke gegevens op flash-gebaseerde opslagmedia worden gecodeerd opgeslagen en verwijderd met behulp van voor deze media geschikte software.

 1. d) Databases

Met databaseopdrachten worden de relevante regels met persoonlijke gegevens verwijderd. De relevante persoon die de genoemde handeling uitvoert, is niet de databasebeheerder.

6.2.3. Vernietigingsmethoden voor persoonlijke gegevens) Fysieke vernietiging

 1. a) Persoonsgegevens kunnen ook op niet-automatische wijze worden verwerkt, op voorwaarde dat deze deel uitmaken van een gegevensregistratiesysteem. Bij het vernietigen van dergelijke gegevens worden de persoonsgegevens fysiek vernietigd, zodat ze later niet meer kunnen worden gebruikt.
 2. b) Demagnetisatie

Het is het proces waarbij de gegevens op de magnetische media onbegrijpelijk en onleesbaar worden door ze door een speciaal apparaat te sturen en ze bloot te stellen aan een hoog magnetisch veld.

 1. c) Papieren media

De vernietigingsprocessen in deze omgeving zijn de methode om papieren te vernietigen door ze met versnipper- en knipmachines tot onbegrijpelijke afmetingen te brengen.

6.2.4. Anonimisering van persoonlijke gegevens

Anonimisering van persoonsgegevens wordt in artikel 10 van de verordening gedefinieerd als ‘het onmogelijk maken van persoonsgegevens op enigerlei wijze in verband te brengen met een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zelfs als ze worden gekoppeld aan andere gegevens’.

6.2.4.1. Methoden voor het anonimiseren van persoonlijke gegevens a) Maskeringsmethode

Het is een methode van anonimisering door het verwijderen of verwijderen van de onderscheidende kenmerken of kenmerken van de gegevenseigenaren wier gegevens worden verwerkt.

 1. b) Data Shuffle-methode (DataShuffling, permutatie)

Met deze methode is het de bedoeling om de gegevens anoniem te maken door een deel van de informatie van de gegevenseigenaren die gegevens in het systeem hebben te verplaatsen.

 1. c) Methode voor het afleiden van gegevens

Door bepaalde hoeveelheden variabelen aan de gegevens in het systeem toe te voegen of af te trekken, wordt de informatie niet-detecteerbaar of niet-identificeerbaar.

 1. d) Aggregatiemethode

Het is een methode om relevante persoonsgegevens om te zetten van een specifieke waarde naar een algemene waarde. Met deze methode worden gegevens gegeneraliseerd en kunnen persoonlijke gegevens niet meer aan een individu worden gekoppeld.

önlem ve tedbirler alınmaktadır.

6.2.4.2. De methode van ons bedrijf om de anonimiseringsmethode te kiezen

Een of meer van de hierboven beschreven anonimiseringsmethoden zullen worden geselecteerd door de commissie die door het bedrijf is gevormd om de handhaving van dit beleid te garanderen, in overeenstemming met alle relevante wetgeving en de belangen van ons bedrijf in het zakenleven. Gedetailleerde informatie over de commissie is toegelicht in de vorige paragraaf (zie paragraaf 4).

De te kiezen anonimiseringsmethode wordt door de commissie bepaald, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende zaken:

. Aard van de gegevens

. Grootte van gegevens

. De structuur van gegevens in fysieke omgevingen

. Diversiteit aan gegevens

. Doel van de gegevensverwerking

Anonimisering zal parallel worden uitgevoerd met de principes die zijn gespecificeerd in de secties Bewaartermijnen en Inventarisatie van persoonlijke gegevens van dit beleid.

6.3. OPSLAGPERIODE

Ons bedrijf bewaart persoonsgegevens in haar gegevensinventaris in overeenstemming met de termijnen die in alle relevante wetgeving zijn vastgelegd. Indien er in de relevante wetgeving geen termijn is vermeld met betrekking tot deze termijnen, bewaart ons Bedrijf persoonsgegevens binnen de termijnen die zijn bepaald in overeenstemming met de belangen van ons Bedrijf, op voorwaarde dat het voldoet aan de wet- en regelgeving voortvloeiende uit de branche waarin het actief is. In gevallen waarin opslag niet nodig is, wordt deze verwijderd, vernietigd of geanonimiseerd op de hierboven beschreven manieren. Als het doel van het verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens is geëlimineerd en de termijnen zijn bepaald in overeenstemming met alle relevante wetgeving met betrekking tot persoonlijke gegevens en de principes die door ons Bedrijf in dit beleid zijn bepaald (zie sectie 2.2.1(e) en (f)) is doorgegeven, kan deze worden gebruikt bij eventuele juridische geschillen die in de toekomst kunnen ontstaan. De in deze sectie genoemde persoonsgegevens worden uitsluitend opgeslagen voor gebruik bij juridische geschillen en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. In overeenstemming met de bovenstaande uitleg neemt ons bedrijf alle voorzienbare voorzorgsmaatregelen en voorzorgsmaatregelen.

In deze context kan bijvoorbeeld het gebruik van de informatie in het datasysteem om de woonplaats van de werknemer te bepalen, worden geëvalueerd om de bevoegde rechter te bepalen in een rechtszaak die moet worden aangespannen tegen de werknemer die de werkplek heeft verlaten vanwege oneerlijke beëindiging van het contract. (De reikwijdte van de bovenstaande uitleg is niet beperkt tot het gegeven voorbeeld.)

6.4. INVENTARIS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In overeenstemming met de KVKK en de Verordening betreffende het Register van Gegevensbeheerders worden de gegevens die afzonderlijk worden verwerkt in elke afdeling binnen ons Bedrijf verzameld en wordt het verwijderings-, vernietigings- en anonimiseringsproces uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving en het bedrijfsbeleid zoals hierboven uitgelegd, en de gegevens (Word, Excel) kunnen indien nodig aan de KVK-autoriteit worden voorgelegd.

Wat moet volgens de definitie in de verordening worden opgenomen in een inventaris van persoonsgegevens:

 1. Doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens
 2. Gegevenscategorie

iii. Maximale perioden die nodig zijn voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn gecreëerd door deze te associëren met de overgedragen ontvangersgroep en de groep van betrokkenen

 1. Persoonlijke tijdvakken bestemd voor overdracht naar het buitenland
 2. Maatregelen genomen met betrekking tot gegevensbeveiliging

Met inachtneming van de bovengenoemde criteria zal informatie over de met persoonsgegevens te verrichten transacties in de desbetreffende inventaris worden verzameld. De inhoud van de inventaris kan voor het eigen voordeel van ons bedrijf worden opgeslagen in digitale media zoals Word en Excel, in overeenstemming met de wet- en regelgeving, terwijl inhoud die niet in digitale media kan worden opgeslagen, ook op papier kan worden opgeslagen.

Het verwijderen, vernietigen en anonimiseren van persoonlijke gegevens beschreven in sectie 6 wordt uitgevoerd in de inventaris van persoonlijke gegevens door ons bedrijf of door een door het bedrijf geautoriseerde functionaris.

HOOFDSTUK 7: RECHTEN VAN DE GEGEVENSEIGENAAR EN REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE RECHTEN

7.1 RECHTEN VAN DE EIGENAAR VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ons bedrijf voert de nodige kanalen, interne werking, administratieve en technische voorschriften uit in overeenstemming met artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens om de rechten van eigenaren van persoonlijke gegevens te evalueren en de nodige informatie te verstrekken aan eigenaren van persoonlijke gegevens.

Als eigenaren van persoonsgegevens hun verzoeken met betrekking tot hun hieronder genoemde rechten schriftelijk bij ons bedrijf indienen, rondt ons bedrijf het verzoek kosteloos uiterlijk binnen dertig dagen af, afhankelijk van de aard van het verzoek. Als er echter een vergoeding wordt bepaald door het College Bescherming Persoonsgegevens, zal ons Bedrijf de aanvrager de vergoeding in rekening brengen volgens het tarief dat is vastgesteld door het College Bescherming Persoonsgegevens. Eigenaars van persoonlijke gegevens;

 • Leren of persoonlijke gegevens worden verwerkt of niet,
 • Het opvragen van informatie als er persoonsgegevens zijn verwerkt,
 • Leren wat het doel is van het verwerken van persoonlijke gegevens en of ze worden gebruikt voor het beoogde doel,
 • Het kennen van de derde partijen aan wie persoonsgegevens worden doorgegeven in binnen- of buitenland,
 • Het verzoeken om correctie van persoonsgegevens bij onvolledige of onjuiste verwerking en het verzoeken om de in dit kader ondernomen actie bekend te maken aan derden aan wie persoonsgegevens zijn doorgegeven,
 • Verzoeken om verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens indien de redenen die de verwerking vereisen niet langer bestaan, ook al zijn deze verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en andere relevante wettelijke bepalingen, en verzoeken dat de in dit verband genomen actie wordt meegedeeld aan derden aan wie persoonsgegevens zijn doorgegeven,
 • Bezwaar maken tegen het ontstaan ​​van een resultaat tegen het individu door de verwerkte gegevens uitsluitend via automatische systemen te analyseren,
 • Zij hebben het recht om vergoeding van de schade te eisen als zij schade lijden als gevolg van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

In overeenstemming met artikel 13 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens moeten eigenaren van persoonlijke gegevens hun verzoeken om hun bovengenoemde rechten uit te oefenen bij ons Bedrijf indienen “schriftelijk” of op andere door de Raad voor de Bescherming van Persoonsgegevens bepaalde methoden.

7.1.1 Recht op toegang tot persoonlijke gegevens

Relevante personen hebben recht op toegang tot hun persoonsgegevens zonder dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht. Het belang van ons bedrijf en het legitieme recht om gegevens te bewaren worden beschermd binnen de reikwijdte van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en relevante wetgeving; Het recht op wijziging en verwijdering wordt gerespecteerd. Ons bedrijf aan de betreffende persoon;

 • Leren of persoonlijke gegevens worden verwerkt of niet,
 • Het opvragen van informatie als er persoonsgegevens zijn verwerkt,
 • Leren wat het doel is van het verwerken van persoonlijke gegevens en of ze worden gebruikt voor het beoogde doel,
 • Het informeert dat men het recht heeft om informatie op te vragen over derden aan wie persoonlijke gegevens worden overgedragen in binnen- of buitenland.

7.1.2. Recht om persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen

Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens kosteloos te wijzigen of te verwijderen. In dit kader de relevante persoon;

 • Het verzoeken om correctie van persoonsgegevens als deze onvolledig of onjuist zijn verwerkt,
 • Het verzoeken om verwijdering of vernietiging van persoonlijke gegevens indien de redenen die de verwerking van persoonlijke gegevens vereisen, verdwijnen,

ARTIKEL 13 – De relevante persoon zal zijn/haar verzoeken met betrekking tot de implementatie van deze wet schriftelijk aan de verantwoordelijke voor de verwerking overbrengen, of op een andere door het Bestuur bepaalde manier.

De verantwoordelijke voor de verwerking rondt de verzoeken in de applicatie zo snel mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen kosteloos af, afhankelijk van de aard van het verzoek. Indien de transactie echter extra kosten met zich meebrengt, kan de vergoeding in het door het Bestuur vastgestelde tarief in rekening worden gebracht.

De verantwoordelijke voor de verwerking aanvaardt het verzoek of wijst het af onder opgave van de reden en stelt de betrokken persoon schriftelijk of elektronisch op de hoogte van zijn/haar reactie. Als het verzoek in de applicatie wordt geaccepteerd, zal de verantwoordelijke voor de verwerking hieraan gevolg geven. Als de aanvraag het gevolg is van een fout van de verwerkingsverantwoordelijke, wordt de geïnde vergoeding terugbetaald aan de betreffende partij.

 • Hij/zij heeft het recht om te verzoeken dat bovengenoemde correctie-, verwijderings- of vernietigingsprocedures worden meegedeeld aan derden aan wie persoonsgegevens zijn overgedragen, en om bezwaar te maken tegen het optreden van een negatief resultaat door de verwerkte gegevens uitsluitend te analyseren via automatische systemen.

7.1.3. Ervoor zorgen dat persoonlijke gegevens actueel zijn

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is er een verplichting om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens accuraat en, indien nodig, actueel zijn. Om deze reden moet de relevante partij, om persoonlijke gegevens accuraat en actueel te houden, ons Bedrijf op de hoogte stellen van huidige statuswijzigingen. Als ons bedrijf niet schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van de gegevenswijziging door de relevante persoon, is ons bedrijf niet verantwoordelijk voor eventuele schade of sancties die kunnen ontstaan ​​of optreden als gevolg van het niet bijwerken van de gegevens. 

7.2. RESERVERING VAN DE RECHTEN VAN DE GEGEVENSEIGENAAR

12e artikel van de Wet bescherming persoonsgegevens. In overeenstemming met het artikel, de gegevensbeheerder;

 • Om onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen,
 • Om onrechtmatige toegang tot persoonsgegevens te voorkomen en
 • Zij moet alle noodzakelijke technische en administratieve maatregelen nemen om het passende beveiligingsniveau te waarborgen en de bewaring van persoonsgegevens te garanderen.

In overeenstemming met het relevante wetsartikel is onze onderneming samen met deze personen hoofdelijk verantwoordelijk voor het nemen van de maatregelen vermeld in het eerste lid, in het geval dat persoonsgegevens namens haar worden verwerkt door een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon. Ons bedrijf voert de nodige inspecties uit om de implementatie van de bepalingen van deze wet in de eigen instelling of organisatie te garanderen.

Door deze bepaling toe te voegen aan alle contracten, verbintenissen en overeenkomsten van ons bedrijf, wordt deze opgenomen in hoofdstuk 5, 13 van dit beleid. Het is gedeeld met mensen die gegevens op de pagina kunnen overdragen; In gevallen waarin het niet mogelijk is om een ​​contract of een memorandum van overeenstemming op te stellen vanwege feitelijke onmogelijkheid of omdat het niet verenigbaar is met de gewone levensstroom, kan dit beleid worden bekeken op de website wodehk.nl zoals het beschikbaar is gesteld voor het publiek . 

7.3. GEVALLEN WAARIN DE EIGENAAR VAN PERSOONSGEGEVENS ZIJN RECHTEN NIET KAN DOEN

In overeenstemming met artikel 28 van de Wet bescherming persoonsgegevens kunnen eigenaren van persoonsgegevens de volgende rechten van eigenaren van persoonsgegevens niet doen gelden, aangezien de volgende situaties zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de relevante wet:

 • Verwerking van persoonsgegevens voor doeleinden zoals onderzoek, planning en statistieken door deze te anonimiseren met officiële statistieken,
 • Verwerking van persoonsgegevens voor artistieke, historische, literaire of wetenschappelijke doeleinden of in het kader van de vrijheid van meningsuiting, op voorwaarde dat deze de nationale defensie, de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, de openbare orde, de economische veiligheid, de privacy van het privéleven of de persoonlijke levenssfeer niet schendt. rechten of vormen een misdaad,
 • Verwerking van persoonsgegevens in het kader van preventieve, beschermende en inlichtingenactiviteiten uitgevoerd door openbare instellingen en organisaties die bij wet bevoegd zijn om de nationale defensie, de nationale veiligheid, de openbare veiligheid, de openbare orde of de economische veiligheid te waarborgen, en
 • Verwerking van persoonsgegevens door gerechtelijke autoriteiten of handhavingsautoriteiten met betrekking tot onderzoeks-, vervolging-, proces- of handhavingsprocedures.

In overeenstemming met artikel 28 van de Wet bescherming persoonsgegevens; In de onderstaande gevallen kunnen eigenaren van persoonsgegevens hun andere rechten niet doen gelden, behalve het recht om schadevergoeding te eisen:

 • Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het voorkomen van criminaliteit of strafrechtelijk onderzoek,
 • Verwerking van persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt door de eigenaar van de persoonsgegevens,
 • De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van audit- of regelgevende taken en tuchtrechtelijk onderzoek of vervolging door openbare instellingen en organisaties en professionele organisaties die openbare instellingen zijn, op basis van de door de wet verleende bevoegdheden.

HOOFDSTUK 8: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN KANDIDATEN WERKNEMER

Persoonlijke gegevens van kandidaat-werknemers die tijdens het wervingsproces worden verzameld en speciale persoonlijke gegevens die worden verzameld op basis van de aard van de functie, worden door ons bedrijf verzameld; Ze worden verwerkt voor de hieronder gespecificeerde en opgesomde doeleinden:

 • Het evalueren van de kwalificaties, ervaring en interesse van de kandidaat-werknemer, en hun geschiktheid voor de openstaande functie,
 • Indien nodig om de juistheid van de door de Kandidaat Werknemer verstrekte gegevens te controleren of om contact op te nemen met derden en onderzoek te doen naar de Kandidaat Werknemer,
 • Om met de Kandidaat-werknemer te communiceren over het sollicitatie- en wervingsproces of, indien van toepassing, om contact op te nemen met de kandidaat voor een functie die later in binnen- of buitenland wordt geopend,
 • Om te voldoen aan de vereisten van de relevante wetgeving of aan de eisen van bevoegde instellingen of organisaties,
 • Het ontwikkelen en verbeteren van de rekruteringsprincipes die door ons bedrijf worden toegepast. Persoonsgegevens van kandidaat-werknemers kunnen op de volgende manieren en middelen worden verzameld:

Digitaal aanvraagformulier gepubliceerd in schriftelijk of elektronisch formaat;

 • CV’s die door potentiële werknemers naar ons bedrijf zijn verzonden via e-mail, vracht, referentie en vergelijkbare methoden;
 • Uitzend- of adviesbureaus; Potentiële werknemers kunnen ook hun verzoeken indienen met betrekking tot hun rechten die voortvloeien uit hun eigendom van gegevens via de hierboven beschreven methode.

Tijdens het interview, in gevallen waarin interviews worden afgenomen via hulpmiddelen zoals videoconferenties, telefoon of face-to-face;

 • Controles ter bevestiging van de juistheid van de door de kandidaat-werknemer verstrekte informatie en onderzoek uitgevoerd door ons bedrijf;
 • Aanwervingstesten die talenten en persoonlijkheidskenmerken identificeren, uitgevoerd door ervaren experts en waarvan de resultaten worden onderzocht.

HOOFDSTUK 9: VERWERKINGSACTIVITEITEN VAN PERSOONSGEGEVENS UITGEVOERD BINNEN DE BEDRIJFSFACILITEITEN EN GEGEVENSVERWERKINGSACTIVITEITEN UITGEVOERD VIA DE WEBSITE

9.1. VERWERKINGSACTIVITEITEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE WORDEN UITGEVOERD BIJ GEBOUW, INGANGEN VAN DE FACILITEIT EN BINNEN DE GEBOUWFACILITEIT.

De verwerkingsactiviteiten voor persoonsgegevens die door ons bedrijf worden uitgevoerd bij de ingangen van gebouwen en binnen de faciliteit, worden uitgevoerd in overeenstemming met de grondwet, de wet op de bescherming van persoonsgegevens en andere relevante wetgeving.

Om de veiligheid van ons bedrijf te garanderen, worden persoonlijke gegevensverwerkingsactiviteiten uitgevoerd voor het bewaken van de in- en uitgangen van gasten via beveiligingscamera’s in de gebouwen en faciliteiten van ons bedrijf.

De verwerking van persoonlijke gegevens wordt door het bedrijf uitgevoerd door gebruik te maken van beveiligingscamera’s en het registreren van in- en uitgangen van gasten.

9.2. MONITORINGSACTIVITEITEN MET CAMERA UITGEVOERD BIJ EN BINNEN HET GEBOUW VAN HET BEDRIJF, DE INGANGEN VAN DE FACILITEITEN.

In deze sectie wordt uitleg gegeven over het camerabewakingssysteem van ons bedrijf en wordt informatie gegeven over hoe persoonlijke gegevens, privacy en fundamentele rechten van de persoon worden beschermd.

Ons bedrijf, in het kader van bewakingsactiviteiten met beveiligingscamera’s; Ons bedrijf streeft ernaar de belangen van het bedrijf en andere mensen te beschermen door hun veiligheid te garanderen.

9.2.1. Wettelijke basis voor cameratoezichtactiviteiten

De camerabewakingsactiviteiten die door ons bedrijf worden uitgevoerd, worden uitgevoerd in overeenstemming met de Wet op de Particuliere Beveiligingsdiensten en de relevante wetgeving.

9.2.2 Het uitvoeren van monitoringactiviteiten met beveiligingscamera’s conform de KVK-wet

Bij het uitvoeren van cameratoezichtactiviteiten uit veiligheidsoverwegingen handelt ons bedrijf in overeenstemming met de voorschriften uit de KVK-wet. Ons bedrijf voert beveiligingscamerabewakingsactiviteiten uit om de veiligheid in zijn gebouwen en faciliteiten te garanderen, voor de doeleinden die zijn vastgelegd in de relevante geldende wetgeving en in overeenstemming met de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn vermeld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

9.2.3.Aankondiging van camerabewakingsactiviteit

Ons bedrijf informeert de eigenaar van de persoonsgegevens overeenkomstig artikel 10 van de KVK-wet. Ons bedrijf biedt meldingen over de camerabewakingsactiviteit van verlichting met betrekking tot algemene zaken via meer dan één methode. Het is dus bedoeld om schade aan de fundamentele rechten en vrijheden van de eigenaar van persoonsgegevens te voorkomen en om transparantie en verduidelijking van de eigenaar van persoonsgegevens te garanderen.

Voor camerabewakingsactiviteiten uitgevoerd door ons bedrijf; Dit beleid wordt gepubliceerd op de website van ons bedrijf wodehk.nl (online beleidsreglement) en er wordt een kennisgevingsbrief geplaatst waarin staat dat er monitoring zal worden uitgevoerd bij de ingangen van de gebieden waar monitoring wordt uitgevoerd.

9.2.4. Doel van het uitvoeren van cameratoezichtactiviteiten en beperking van het doel

Conform artikel 4 van de KVK-wet verwerkt ons bedrijf persoonsgegevens op beperkte en afgemeten wijze in verband met het doel waarvoor deze worden verwerkt.

Het doel van de bewakingsactiviteiten van ons bedrijf met videocamera’s is beperkt tot de doeleinden die in dit beleid worden vermeld. In dit opzicht worden de bewakingsgebieden van beveiligingscamera’s, hun aantal en wanneer ze zullen worden bewaakt, geïmplementeerd op een manier die voldoende en beperkt is om het beveiligingsdoel te bereiken. Personen zijn niet onderworpen aan toezicht in gebieden die de privacy van een persoon zouden onthullen op een manier die verder gaat dan veiligheidsdoeleinden (bijvoorbeeld toiletten).

9.2.5.De veiligheid van verkregen gegevens garanderen

Ons bedrijf voldoet aan artikel 12 van de KVK-wet. Conform het artikel worden de nodige technische en administratieve maatregelen genomen om de veiligheid van persoonsgegevens verkregen als gevolg van cameratoezichtactiviteiten te waarborgen.

9.2.6. Bewaartermijn van persoonsgegevens verkregen via cameratoezichtactiviteiten

Gedetailleerde informatie over de bewaartermijn van de persoonsgegevens van ons bedrijf verkregen via cameratoezicht zijn opgenomen in artikel 6.4 van dit Beleid, getiteld Opslagperioden van persoonsgegevens.

9.2.7.Wie heeft toegang tot de informatie die is verkregen als resultaat van monitoring en aan wie deze informatie wordt overgedragen

Slechts een beperkt aantal medewerkers van ons bedrijf heeft toegang tot live camerabeelden en digitaal opgenomen en bewaard gebleven documenten. Een beperkt aantal mensen die toegang hebben tot de documenten verklaren met een vertrouwelijkheidsovereenkomst dat zij de vertrouwelijkheid van de gegevens waartoe zij toegang hebben zullen beschermen.

9.3. BEWAKING VAN GASTEN-INGANGEN EN -UITGANGEN BIJ HET BEDRIJFSGEBOUW, FACILITEITINGANGEN EN BINNEN

Door ons bedrijf; Er worden activiteiten op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd om de veiligheid te garanderen en om de in- en uitgangen van gasten in bedrijfsgebouwen en faciliteiten te controleren voor de in dit beleid gespecificeerde doeleinden.

Hoewel de voor- en achternamen van mensen die als gast naar de gebouwen van ons bedrijf komen, worden verkregen, of via teksten die in het bedrijf zijn geplaatst of op andere manieren toegankelijk zijn gemaakt voor gasten, worden de betreffende eigenaren van persoonsgegevens in deze context verduidelijkt. De gegevens die worden verkregen met het oog op het volgen van de in- en uitgang van gasten worden uitsluitend voor dit doel verwerkt en de relevante persoonsgegevens worden vastgelegd in het gegevensregistratiesysteem in de fysieke omgeving.

9.4. OPSLAG VAN GEGEVENS MET BETREKKING TOT INTERNETTOEGANG VERLEEND AAN BEDRIJFSGASTEN EN WEBSITEBEZOEKERS

Om de veiligheid van ons bedrijf te garanderen en voor de doeleinden gespecificeerd in dit beleid; Logboeken met betrekking tot de internettoegang van gasten tijdens hun verblijf in onze faciliteiten kunnen worden vastgelegd in overeenstemming met wet nr. 5651 en de verplichte bepalingen van de wetgeving die in overeenstemming met deze wet is uitgevaardigd.

Slechts een beperkt aantal van onze bedrijfsmedewerkers heeft toegang tot de logrecords die in dit kader worden verkregen.

Deze gegevens worden alleen op verzoek van geautoriseerde openbare instellingen en organisaties verwerkt en met derden gedeeld of met als doel het nakomen van onze wettelijke verplichtingen en/of het beschermen van onze wettelijke rechten en het vaststellen van de verdedigingsrechten van ons bedrijf tijdens auditprocessen die binnen het bedrijf moeten worden uitgevoerd. . 

9.5. BEZOEKERS VAN DE BEDRIJFSWEBSITE

Op de websites die eigendom zijn van ons bedrijf; Om ervoor te zorgen dat mensen die deze sites bezoeken hun bezoeken aan de sites uitvoeren in overeenstemming met de doeleinden van hun bezoek; Internetbewegingen binnen de site worden met technische middelen (bijvoorbeeld cookies) geregistreerd om hen gepersonaliseerde inhoud te tonen en om online reclameactiviteiten uit te voeren.

Gedetailleerde uitleg over de bescherming en verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot deze activiteiten die door ons bedrijf worden uitgevoerd, zijn opgenomen in de teksten “Privacybeleid website van het bedrijf” van de relevante websites.

HOOFDSTUK 10: HANDHAVING EN UPDATE

Dit beleid voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens is uitgegeven door ons bedrijf en is in werking getreden op 30/05/2021.

Er kunnen updates worden aangebracht in het gehele beleid of een deel ervan.

Het beleid wordt gepubliceerd op de website van ons bedrijf, wodehk.nl, en wordt op verzoek van eigenaren van persoonlijke gegevens beschikbaar gesteld aan relevante personen.

Cookie (COOKIE) wordt toegevoegd

Overeenkomst Voor Verkoop Op Afstand

De overeenkomst op deze pagina is voor u geldig en bindend vanaf het moment dat u de diensten van Deniz Cam Fly Screen gaat gebruiken. Lees deze overeenkomst aandachtig door voordat u gebruik maakt van onze diensten.

VERKOOPCONTRACT OP AFSTAND 

ARTIKEL 1- ONDERWERP

Het onderwerp van dit contract omvat de rechten en verplichtingen van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van Wet nr. 4077 inzake de bescherming van consumenten en de Verordening inzake overeenkomsten op afstand met betrekking tot de verkoop en levering van het product dat door de VERKOPER aan de KOPER wordt verkocht , waarvan de kwaliteiten en verkoopprijs hieronder worden gespecificeerd.

 

ARTIKEL 2- VERKOPERGEGEVENS

Titel: wodehk.nl

Adres: Magazijn: Turgut Reis Buurt Yesilkent Straat nr.:12/A

Telefoon: 0 850 241 7480

E-mail: contact@wodehk.nl

Website: wodehk.nl

 

ARTIKEL 3- KOPER (CONSUMENT) INFORMATIE

Naam/Achternaam/Titel:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

 

ARTIKEL 4 – PRODUCTINFORMATIE ONDERWORPEN AAN HET CONTRACT

Het type, de hoeveelheid, het merk/model, de kleur, het aantal, de verkoopprijs en de betalingswijze van de Goederen/Product/Dienst zijn als volgt:

Contractdatum:

Leveringsdatum van het product: ..

Hoogte bezorgkosten: TL

Type goederen/product/dienst: internetdiensten

Hoeveelheid:

Merk model:

Contant TL. Verkoopprijs (inclusief belastingen): TL

ARTIKEL 5 – ALGEMENE BEPALINGEN

5.1.De KOPER verklaart dat hij/zij kennis heeft genomen van de basiskenmerken van het product waarop het contract betrekking heeft zoals bepaald in artikel 4, de verkoopprijs en de betalingswijze en alle voorlopige informatie met betrekking tot de levering, en geeft de nodige bevestiging op elektronische wijze.

5.2.Het product waarop het contract betrekking heeft, wordt geleverd aan de KOPER of de persoon/organisatie op het adres dat is aangegeven binnen de termijn die in de voorlopige informatie wordt uitgelegd, afhankelijk van de afstand van de woonplaats van de KOPER voor elk product, op voorwaarde dat deze niet groter is dan de wettelijke termijn van 30 dagen. Deze termijn kan met maximaal 10 dagen worden verlengd, mits de consument hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld.

5.3 Indien het product waarop de overeenkomst betrekking heeft, moet worden geleverd aan een andere persoon/organisatie dan de KOPER, kan de VERKOPER niet aansprakelijk worden gesteld als de te leveren persoon/organisatie de levering niet accepteert.

5.4.De VERKOPER is verantwoordelijk voor de levering van het product waarop de overeenkomst betrekking heeft, op een deugdelijke, volledige en in overeenstemming met de kwalificaties die in de bestelling zijn gespecificeerd. Op voorwaarde dat dit op een gerechtvaardigde grond berust, mag de VERKOPER goederen of diensten van gelijke kwaliteit en prijs aan de CONSUMENT leveren voordat de contractuele prestatieverplichting vervalt.

5.5.Voor de levering van het product waarop het contract betrekking heeft, moet dit contract elektronisch worden bevestigd en moet de prijs van de bestelling waarop het contract betrekking heeft, worden betaald. Als de productprijs om welke reden dan ook niet wordt betaald of in de bankadministratie wordt geannuleerd, wordt de VERKOPER geacht vrij te zijn van de verplichting om het product te leveren.

5.6.Als de VERKOPER het product waarop het contract betrekking heeft niet binnen de gestelde termijn kan leveren als gevolg van overmacht of buitengewone omstandigheden, zoals ongunstige weersomstandigheden die het transport of de onderbreking van het transport verhinderen, is hij verplicht de KOPER van de situatie op de hoogte te stellen. In dit geval kan de KOPER een van zijn rechten uitoefenen om de bestelling te annuleren, het product waarop het contract betrekking heeft te vervangen door een eventueel vergelijkbaar product en/of de leveringstermijn uit te stellen totdat de belemmerende situatie verdwijnt.

Indien de KOPER de bestelling annuleert, wordt het betaalde bedrag binnen 10 dagen aan hem/haar terugbetaald.

5.7. Als de betalingsverplichting van de KOPER in dit contract op geen enkele manier wordt nagekomen, kan de VERKOPER een executieprocedure starten, een rechtszaak tegen vorderingen aanspannen en andere rechtsmiddelen aanwenden om de niet-geïnde productprijs te innen, samen met de rente die moet worden opgebouwd op basis van de prijs van het product op de dag van levering en de rentetarieven die in het contract zijn vastgelegd. 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Volgens paragraaf c van het 4e lid van het 7e artikel getiteld Herroepingsrecht van de Regeling overeenkomsten op afstand; De consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen voor goederen die zijn vervaardigd overeenkomstig de wensen van de consument of zijn persoonlijke behoeften. Bovendien heeft de consument niet het recht om zich terug te trekken uit overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen die door hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, snel kunnen bederven of waarschijnlijk zullen verlopen.

ARTIKEL 7 – BEVOEGDE RECHTER

Bij de uitvoering van dit contract zijn consumentenarbitragecommissies en consumentenrechtbanken in de woonplaats van de KOPER of VERKOPER bevoegd tot de door het Ministerie van Industrie en Handel aangegeven waarde.

Retour- en ruilbeleid

In overeenstemming met de consumentenbeschermingswet nr. 6502; Onze klanten hebben het recht om de aankoop te annuleren en het product binnen 14 dagen vanaf de leveringsdatum van het product te retourneren.

Echter, zoals vermeld in dezelfde wet;

Cosmetica en producten voor persoonlijke verzorging,

Producten die snel bederven, wegwerpbaar zijn en mogelijk verlopen,

Het is niet mogelijk om onverpakte, geteste, gebruikte en beschadigde producten (behalve defecte producten) te retourneren.

Terugbetalingen voor geannuleerde en terugbetaalde bestellingen vinden normaal gesproken binnen 3 dagen en maximaal 10 werkdagen plaats, afhankelijk van de gebruikte betaalmethode.

Bij retourtransacties is de verzending de verantwoordelijkheid van de koper.

Voor andere mogelijkheden en retouren dan hierboven genoemd kunt u altijd contact met ons opnemen. Assinelikdeposu.com, onze prioriteit is klanttevredenheid.

Close
Sign in
Close
Cart (0)

Cart is empty No products in the cart.